ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 73-рэ зэрырикъум теухуа и хъуэхъу

2018-05-09

Ветеран лъапIэхэ!

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым ис цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ сынывохъуэхъу!

Ди Хэкум и уэгур текIуэныгъэ салютым и нурымкIэ къызэрызэщIэлыдэрэ илъэс 73-рэ мэхъу. А махуэ лъапIэр ди цIыхубэм я гъащIэм зэи хэмыгъуэщэжыну хыхьащ.

Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэм и мыхьэнэр лIэщIыгъуэ IэджэкIэ ужьыхынукъым. Гъэунэхуныгъэ хьэлъэхэм я гукъэкIыжыр Урысейм исхэми сыт щыгъуи ягу илъынущ. А зэманым къыдэкIуащ лIы-гъэм, тегушхуэныгъэм, лIыхъужьыгъэм, зауэлIхэмрэ тылым щылажьэхэмрэ къэралыр, къыддекIуэкI ди фIыгъуэхэр яхъумэн папщIэ зэрахьа егугъуныгъэм я щапхъэхэр.

Хуабжьу щыуащ ди къэралыр къарууншэу къэзылъытахэр, лъэпкъ куэду зэхэт абы и цIыхубэр тынш ды- дэу зэкъуауду пщылI жыIэдаIуэ ящIыфыну гугъахэр. Апхуэдэ гугъапIэ зиIахэмрэ нобэми абыхэм ядэплъейхэмрэ узэхъуэпсэн къэкIуэн яIэнукъым.

Нобэ псэухэм я къалэнщ ди Хэкум и фIыгъуэр гъэбэгъуэным хуэунэтIауэ я зэкъуэтыныгъэр ягъэбыдэну.

Ветеран лъапIэхэ!

Мис ахэрщ фэ зефхьа лIыгъэм дызыхуригъаджэр. Апхуэдэ дерсым папщIэ ди нэхъыжьхэм фIыщIэшхуэ фхудощI. Узыншагъэ фиIэну, илъэс куэдкIэ фыпсэуну! Фэ фщыщу нобэ щымыIэжхэм я фэеплъыр мыкIуэдыжынщ!

Зауэ лъэхъэнэм гугъуехь инхэр зыгъэва ди нэхъыжьхэм зэфIагъэкIахэр лъэпкъ куэду зэхэт урысей цIыхубэм хэкум хуаIэ лъагъуныгъэр гъэбыдэнымкIэ щапхъэ нэхъыфI дыдэхэм ящыщу сытым дежи щытынущ.

Кавказ Ищхъэрэм ис псоми си гуапэу сохъуэхъу насып, ефIэкIуэныгъэ, зыужьыныгъэ яIэну, уафэ къабзэр сыт щыгъуи къащхьэщытыну!