ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъхэр  зэзышалIэ

2018-05-05

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик, ­ЩIДАА-м и щIэныгъэлI-секретарь, УФ-м и ТхакIуэхэми Жур­на­листхэми я союзхэм хэт, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ дыщэ медалыр, Урысейм и литературэ саугъэт иныр, щытхъу, щIыхь тхылъхэр зы­хуагъэфэща Тхьэ­зэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 75-рэ ­ирокъу.

Лъэпкъ литературэм и зыу­жьы­ныгъэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщI, зи къалэмыпэм усэ, тхыгъэ купщIафIэхэр къыщIэкIа, ­къуэкIыпIэ усыгъэм зэман жы­жьэхэм нэхъ ехьэжьауэ къигъэсэбэпу щыта рубаир къэгъэщIэрэщIэжыным илъэс зыб­гъупщI хъуауэ елэжь, абы ехъу­лIэ­ныгъэ пыухыкIахэри къы­щы­зыхьа Тхьэзэплъ Хьэсэн республикэм и композиторхэми ядолажьэ. Абы и усэхэм макъамэхэр хуатхауэ уэ­рэджыIакIуэ цIэрыIуэхэм ягъэзащIэ. А псом къыдэкIуэу къэралым и нэгъуэщI республикэхэм, щIыналъэхэм я тхакIуэхэм я Iэдакъэ­щIэкIхэр къытрырегъадзэ, абы­­­кIэ лъэпкъ зэмылIэужьы­гъуэ­хэр я тхы­гъэкIэ зэкъуэт ищIу, зэришалIэу.

Зи къалэмыр жан, гу къабзэрэ псэ къабзэрэ зиIэ, республикэр зэрыгушхуэ нэхъыжьыфIым, цIыху гуапэм дохъуэхъу ехъулIэ­ныгъэ инхэр дяпэкIи иIэну, и къарур мыкIуэщIыну, узыншагъэрэ на­сыпрэ и куэдыну!

КъБР-м и ТхакIуэхэмрэ Журналистхэмрэ я зэгухьэ­ныгъэхэр, «Адыгэ псалъэ» газетым, «Iуащхьэмахуэ», «Нур» журналхэм я лэжьакIуэхэр.