ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-05-05

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!»      (12+)
 • 6.45 «Сурэтхэм къаIуатэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр».    Совет Союзым и ЛIыхъужь Яхэгуауэ Михаил (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Ныбжьэгъухэм я гушыIэ». ДыщэкI КIунэрэ ТIы-хъужь Алийрэ я фэеплъу Кавказ Ищхъэрэм къыщызэрагъэпэща фестивалыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.25 «Пщыхьэщхьэ зыгъэпсэхугъуэ» (12+)
 • 18.00 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Иуан Хьэсэн (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Дэ зыри тщыгъупщакъым» (16+)
 • 20.45 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Диденкэ Николай (12+)
 • 20.55 ТекIуэныгъэ Иным и махуэм ирихьэлIэу. «ТекIуэ­ныгъэр къэзыхьахэр». «ЩIыхь» орденым и на­гъыщищри зыхуагъэфэща Мусэ Менлы (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, накъыгъэм и 8
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 ТекIуэныгъэ Иным и махуэм ирихьэлIэу. «ТекIуэ­ныгъэр къэзыхьахэр». «ЩIыхь» орденым и на­гъы­щищри зыхуагъэфэща Мусэ Менлы (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Отаров Керим и зауэ ли­рикэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Дэ зыри тщыгъупщакъым» (16+)
 • 9.10 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Кузнецов Василий (12+)
 • 9.20 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.20 Гъэунэ Борис. «Къэгъэзэж закъуэ, папэ!» телепостановкэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къуэныкъуей Назир (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Бгырыс уэрэдым и дамитI». КIыщокъуэ Алимрэ    Кулиев Къайсынрэ я усэхэр (12+)
 • 20.05 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр». Зауэм и ветеран Вындыжь Николай (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Гъуазджэм и бзэкIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «ЛIыхъужьыгъэм и гъуэгукIэ». Совет Союзым и ЛIыхъужь Уммаев Мухьэжыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.25 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужьхэу Бусаргин Николайрэ Липчанский Иванрэ (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 9
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Варавченкэ Григорий (12+)
 • 6.25 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Бгырыс уэрэдым и дамитI». КIыщокъуэ Алимрэ         Кулиев Къайсынрэ я усэхэр (12+)
 • 7.00 «ЛIыхъужьыгъэм и гъуэгукIэ». Совет Союзым и ЛIыхъужь Уммаев Мухьэжыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Агеев Филипп (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Зауэм и лъэужь» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.15 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр». Зауэм и ветеран Вындыжь Николай (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Илъэсхэмрэ уэрэдхэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр».                   Совет Союзым и ЛIыхъужь Оганьянц Грант                     (12+)
 • 16.45 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Плотянский Павел (12+)
 • 16.55 «Си къуэш Къубатий». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къардэн Къубатий теухуа телефильм (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Зи сабиигъуэр зауэм зыIэщIихахэр». ЦокIыл Лидэ. Урыху къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 «Уахътыншагъэм хуэкIуэ уэгу гъуэгуанэ». Совет     Союзым и ЛIыхъужь Байсултанов Алим (12+)
 • 20.35 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 20.50 «Фэеплъ сынхэр» (12+)
 • 21.10 «Зыри тщыгъупщакъым, ТекIуэныгъэр дыдейщ!» (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, накъыгъэм и 10
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 Москва и ВДВ-м и къэрал ансамблым и концерт (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Зи сабиигъуэр зауэм зыIэщIихахэр». ЦокIыл Лидэ. ­Урыху къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Уахътыншагъэм хуэкIуэ уэгу гъуэгуанэ». Совет ­Союзым и ЛIыхъужь Байсултанов Алим (12+)
 • 8.50 «Зыри тщыгъупщакъым, ТекIуэныгъэр дыдейщ!» (12+)
 • 9.10 «ЛIыхъужьым драгъэкIуэкIа псалъэмакъ». Совет ­Союзым и ЛIыхъужь Къардэн Къубатий теухуауэ. КъБР-м и ТВ-м и фондым щыщ (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «Гухэлъ макъамэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.00 «Ди псэлъэгъухэр». ДАХ-м и вице-президент НэщIэпыджэ Замирэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Библиотекэхэм я жэщ-2018-р» Мэлбахъуэ Тим­­борэ и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм». ­Филологие щIэныгъэхэм я доктор Биттировэ Тамарэ дыIуощIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Iэмал зэхуэмыдэхэм я щIыналъэ». Нарткъалэ дэт, Унагъуэмрэ сабийхэмрэ социальнэ дэIэпыкъу­-ныгъэ щагъуэт республикэ центрыр (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, накъыгъэм и 11
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Гухэлъ макъамэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Библиотекэхэм я жэщ-2018-р» Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Биттировэ Тамарэ дыIуощIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Кузнецов Григорий (12+)
 • 8.40 «Iэмал зэхуэмыдэхэм я щIыналъэ». Нарткъалэ дэт, Унагъуэмрэ сабийхэмрэ социальнэ дэIэпыкъуны­-гъэ щагъуэт республикэ центрыр (12+)
 • 9.15 «Ойнай-ойнай». ГушыIэ нэтын (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.30 «Дерс нэгузыужьхэр» (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». УзэщIакIуэ, журналист Дым Iэдэм (16+)
 • 21.00 «Ди псэлъэгъухэр». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къандур Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, накъыгъэм и 12
 • 6.00  «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». УзэщIакIуэ, журналист Дым Iэдэм (16+)
 • 7.00 «Ди псэлъэгъухэр». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къандур Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 8.15 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Дерс нэгузыужьхэр» (12+)
 • 9.15 «Микрофоныр — сабийхэм». «Синяя птица» зэхьэ­зэхуэм хэта Абазэ Марат (6+)
 • 17.00 Мультфильм
 • 17.15 «Нанэ и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «ЩIылъэмрэ уэгумрэ» (12+)
 • 17.40 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Атаманчук Григорий (12+)
 • 17.55 «Дыгъэ шыр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.00 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». ­Совет Союзым и ЛIыхъужь Тамбий Владимир (12+)
 • 19.20 «Щэнхабзэм и дуней». Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэ республикэ фестиваль-зэпеуэ (12+)
 • 19.50 «ХьэрычэтыщIэхэм я алыфбей» (12+)
 • 20.20 «Адэжь щIэин». Адыгэхэм хьэ зэрызэрахуэу щытар (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.10 «ТекIуэныгъэ Иным и ЛIыхъужьхэр» (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, накъыгъэм и 13
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «ТекIуэныгъэ Иным и ЛIыхъужьхэр» (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «ХьэрычэтыщIэхэм я алыфбей» (12+)
 • 7.20 «ЩIылъэмрэ уэгумрэ» (12+)
 • 7.35 «Щэнхабзэм и дуней». Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэ республикэ фестиваль-зэпеуэ (12+)
 • 8.10 «Адэжь щIэин». Адыгэхэм хьэ зэрызэрахуэу щытар (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Республикэм щыхъыбархэр» (16+)
 • 15.45 Мультфильм (6+)
 • 15.55 КИФЩI-м каратэмкIэ пашэныгъэ къыщыхьы­-нымкIэ зэхьэзэхуэм къратыкI репортаж (12+)
 • 16.20 Голубецкий Д. «Алладин и уэздыгъэ телъыджэр» (12+)
 • 17.20 «ТегъэщIапIэ». ЩIалэгъуалэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.45 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». Запасым щыIэ офицерхэм я дунейпсо чэнджэщакIуэ комитетым и секретарь нэхъыщхьэ Къумахуэ Анатолэ (16+)
 • 20.50 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м щIыхь зиIэ и ­артист Лу Рэмэзан и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 7
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Гъубж, накъыгъэм и 8
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 9.00 «Тщымыгъупщэн папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.30 «ЦIыхумрэ зэманымрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 9
 • 20.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Махуэку, накъыгъэм и 10
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 9.00 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Хэку зауэшхуэм хэта Мэржэхъу Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.30 «Сталинград къыщыщIэдзауэ Берлин нэс» (балъкъэрыбзэ-кIэ) (12+)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 18.05 ТекIуэныгъэ Иныр зэрагъэлъэпIам теухуа репортаж            (12+)
 • 18.20 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 18.25 «Дэнэ къыщыщIидзэр Хэкум?» (12+)
 • 18.55 «Полк уахътыншэ» (12+)
 •  
 • Мэрем, накъыгъэм и 11
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 18.00 «ЦIыху насып». КъБР-м и жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ Нэхущ Заурбий илъэс 75-рэ ирокъу (12+)
 • 18.45 ХудожествэхэмкIэ Урысей академием хэт Гуданаев Борис
 •  
 • Щэбэт, накъыгъэм и 12
 • 8.00УФ-м и дзэ комиссариатыр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ концерт (12+)
 • 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Тхьэмахуэ, накъыгъэм и 13
 • 8.45 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 7
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.15 — 10.30 «Радиом и махуэм ирихьэлIэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.10 — 12.40 «Iуэху куэд щызэфIагъэкI блыщхьэ»
 • 12.40 — 13.00 «Илъэсхэмрэ цIыхухэмрэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 16.25 — 17.00 «Блокадэм ита Ленинград къалэм щыщ   сабийхэр». КъШР, Беслъэней къуажэ  (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «ТекIуэныгъэм и сэлэтхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 1. 30 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, накъыгъэм и 8
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.15 — 10.30 Зауэм теухуа уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.10 — 12.40 «Зэчий уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.40 — 13.00 Байказиев Ахмат. «Сэлэтым и гъуэгу» поэмэр  (балъ­къэ­рыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Iуэху нэхъыщхьэм теухуауэ»
 • 13.45 — 14.00 «Зауэшхуэр щиуха гъатхэм и вальс»  (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.25 — 16.45 КIыщокъуэ Алим. «Адэ» радиоспектаклыр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — 17.00 Балъкъэр драмэ театр. «КъежьапIэхэр». ЕплIанэ нэтыныр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «ТекIуэныгъэм и сэлэтхэр»  (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 9
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 •  Махуэку, накъыгъэм и 10
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.15 — 10.30 Хьэх Сэфарбий. «Шамсыр» Iуэтэжыр  (адыгэбзэкIэ)
 • 12.10 — 12.30 «И чэзу дыдэщ»
 • 12.30 — 12.45 «Омар и вагъуэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.45 — 13.00 «Фэеплъым и гъуазэ» ГъущIо Т. теухуауэ  (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.40 «Зэманым и лъэужьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.40 — 14.00 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 16.25 — 16.45 «Псынэ мыкIуэщIыж» Отаров Омар  (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.45 — 17.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 ТекIуэныгъэм и сэлэтхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.35 «Командная строка»
 1. 35 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, накъыгъэм и 11
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 1. 10, 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.25 — 7.45 Теунэ Хьэчим. «Бжьо» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — 8.00 70-80 гъэхэм радиом къита уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.15 — 10.30 «Усыгъэм и толъкъунхэр». Созаев Ахъмэт (балъкъэ­рыбзэкIэ)
 • 12.10 — 12.30 «Винил-кафе»
 • 12.30 — 12.45 «Усыгъэм и толъкъунхэр». КIуащ БетIал (адыгэбзэкIэ)
 • 12.45 — 13.00 «Таурыхъхэм я дунейм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.40 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр»
 • 13.40 — 14.00 «Балъкъэрым и макъ жьгъыру». Беппаев Сергей  (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.25 — 16.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — 17.00 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.32 «Мыужьых мафIэм и деж». Къанкъуэщ Ахьмэд­хъан (адыгэбзэкIэ)
 • 18.32 — 18.35 «Гупсэхугъуэ щыбгъуэт щIыпIэ»
 1. 35 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, накъыгъэм и 12
 • 10.10 — 11.00 «Кавказ пшэплъхэр»
 • 12.10 — 12.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъыбары­щIэ­хэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.25 — 12.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъыбары­щIэ­хэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.40 — 13.00 Концерт «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, накъыгъэм и 13
 • 10.10 — 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъыбары­щIэ­хэр
 • 10.25 — 11.00 Василенкэ И. «Пхъуантэ удзыфэ цIыкIу» радио-  с­пек­­таклыр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.10 — 13.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Алиев Ш. «Хъуэжэрэ ХьэзрэIилрэ» радиоспектаклыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 7
 • РАДИОМ И МАХУЭЩ
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Радиом и махуэ». Эфирым итхьэкъуахэр (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Радиом и махуэ». Эфирым итхьэкъуахэр (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, накъыгъэм и 8
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур — нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ)                    (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур — нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ)                  (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, накъыгъэм и 9
 • ТЕКIуЭНЫГЪЭМ И МАХУЭЩ
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Фэеплъ уэрэдхэр, гум и уэрэдхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Гъэунэхуныгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Телъхьэ уанэр си шым…» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Ата журт чакъыргъанда» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Уруш жылланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Ар ди ТекIуэныгъэщ!» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Уасэшхуэ зыщIэтта ТекIуэныгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Си фочым IэплIэ есшэкIауэ…» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Фэеплъ уэрэдхэр, гум и уэрэдхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Телъхьэ уанэр си шым…» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Ата журт чакъыргъанда» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Уруш жылланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Ар ди ТекIуэныгъэщ!» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Махуэку, накъыгъэм и 10
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ)            (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ»
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Фэеплъ уэрэдхэр, гум и уэрэдхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Гъэунэхуныгъэ» (16+)
 • 22.25 — «Телъхьэ уанэр си шым…» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ата журт чакъыргъанда» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Уруш жылланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Уасэшхуэ зыщIэтта ТекIуэныгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Фэеплъ уэрэдхэр, гум и уэрэдхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Си фочым IэплIэ есшэкIауэ…» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Телъхьэ уанэр си шым…» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ата журт чакъыргъанда» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Уруш жылланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Мэрем, накъыгъэм и 11
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Щэбэт, накъыгъэм и 12
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, накъыгъэм и 13
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ»
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ»
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэ-кIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)