ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэм теухуа и хъуэхъу

2018-05-04

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

Накъыгъэ махуэшхуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Ди къэралым и тхыдэ гъуэгуанэ къулейр къэзыгъэлъагъуэ а махуэр ноби къонэ мамырыгъэмрэ лэжьыгъэмрэ, цIыхум зызымыхъуэж и лъапIэныгъэхэм я нагъыщэу.

Мамырыгъэ, фIыгъуэ къызыпыкI лэжьыгъэращ къызэзыгъэпэщыфынур зэпIэзэрыт, зыхуейр щагъуэт гъащIэ диIэныр, иджырей, зэщIэгъагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр ухуэнымкIэ ди мурадхэмрэ хъуэпсапIэхэмрэ къыдэхъулIэныр. Си фIэщ мэхъу, зэкъуэтыныгъэмрэ зэдэIэпыкъуныгъэмрэ, ерыщагъымрэ къимыкIуэтыныгъэмрэ, Iуэхум творческэу бгъэдыхьэным ди лъэпкъым и мурадхэр зригъэхъулIэну Iэмал къратынущ.

Узыншагъэ быдэ, гъатхэ гукъыдэж, насып, зэIузэпэщыныгъэ, ехъулIэныгъэщIэхэр фиIэну сынывохъуэхъу!