ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий цIыхухэм зэрехъуэхъур

2018-05-04

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Мы махуэшхуэр щыхьэт тохъуэ балъкъэр лъэпкъым, тепщэныгъэр зыIыгъахэм я щхьэзыфIэфIагърэ цIыхугъэншагъэкIэ щалъхуа щIыпIэр илъэс 74-рэ ипэкIэ зрагъэбгынам, ехьэлIауэ тхыдэм и пэжымрэ захуагъэмрэ зэрызэфIэувэжам. Гугъуе-хьымрэ хьэзабымрэ къызэтракъутэфакъым фIым зэрыщIэхъуэпсыр. И натIэм къритха гугъуехь хьэлъэхэр лIыгъэ хэлъу игъэвауэ, щалъхуа щIыпIэм къигъэзэж-ри, ар жыджэру хыхьащ гъащIэщIэр зэфIэгъэувэжынымкIэ лэжьыгъэм. Абы лъандэрэ блэкIа илъэсипщIхэм къриубыдэу, и къэралыгъуэр зэрызэфIэувэжам къыдэкIуэу, балъкъэр лъэпкъым хузэфIэкIащ экономикэ, щэнхабзэ ухуэныгъэм ехъулIэныгъэфIхэр щызэригъэгъуэтыну, и псэкупсэ, интеллектуальнэ зэфIэкIым хигъэхъуэну. Си фIэщ мэхъу, Урысей Федерацэм лъэпкъ куэду зэхэт и унагъуэм хыхьэкIэрэ абы и социально-экономикэ зыужьыныгъэм адэкIи зэрыхигъэхъуэ-нум.

Къуэш балъкъэр лъэпкъым, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу дэтхэнэми нобэ сехъуэхъуну сыхуейщ мамырыгъэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ яIэну.