ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди гъуащхьауэхэм загъэпсэхурэ?

2018-05-04

«Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (0:0). Каспийск. «Анжи Арена» стадион. Мэлыжьыхьым и 28-м. ЦIыху 50 еплъащ.

Судьяхэр Стрельцов (Дон Iус Ростов), Харченкэ (Астрахань), Даниленкэ (Волгоград).
«Анжи-2»: Герасимов, Исаев, Юсупов, Халимбеков, Магомедов (Закиров, 75), Яхьяев, Ханмурзаев, Темуков, Агабалаев (Муртузалиев, 80), Шихбабаев, Андреев (Шихаев, 66).
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев (Къурмэн, 76), Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (Газаев, 68), Михайлов (Дэхъу, 46), Шаваев, Каркаев, Машэжь (Ашу, 46), Бацэ.
Топыр дигъэкIащ Темуковым, 51 (1:0).
Дагъуэ къыхуащIащ: Агабалаевым, Яхьяевым, Шихбабаевым, Дэхъум, Каркаевым.
Джэгум къыхахуащ Шихбабаевымрэ Дэхъумрэ.
ТУРНИР таблицэм и кIэух увыпIэхэм ящыщ зым зыщызыгъэбыда «Анжи-2»-м текIуэну дыщыгугъыу «Спартак-Налшыкыр» Каспийск къалэм едгъэжьат. АрщхьэкIэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, апхуэдэу къэхъуакъым.
Хэгъэрейхэм я пэщIэдзэ ебгъэрыкIуэныгъэхэр Iэзэу ягъэупщIыIури, налшыкдэсхэм тепщэныгъэр псынщIэ дыдэу яубыдат. Зыр ад- рейм къыкIэлъыкIуэу абыхэм Iэмал хъарзынэхэр къызэрагъэпэщырт бжыгъэр къызэIуахын папщIэ. Къапщтэмэ, епщыкIуплIанэ дакъикъэм Мэшыкъуэр зэуа топыр «Анжи-2»-м и гъуащхьэтетым ерагъэкIэ угловойм игъэкIуауэ аращ. Дакъикъэ зы-тIу нэхъ дэмыкIыу Тебэрдыр къыхэжаныкI пэтащ. ЩхьэкIэ ар зэуа топыр зы мащIэ дыдэкIэ гъуэм хуэзакъым. Машэжьми бжыгъэр къызэIуихыфынут, нэхъ лъэщыIуэу еуатэмэ. А къомым и жэуапу джэгум и япэ Iыхьэм хэгъэрейхэм къыпагъэувыфар зы закъуэщ — Агабалаевым иутIыпща топыр гъуэм и пкъом техуащ.
Загъэпсэхуу къызэрихьэжу «Анжи-2»-м аргуэру зричащ. Мыгувэу абы ехъулIэныгъэ къыхуихьащ. Метр тIощI хуэдизкIэ пэжыжьэу Темуковыр ди гъуэм лъэщу къеуащ икIи Щоджэным абы зыри хуещIакъым — 1:0.
Хэт и гугъэнт а топ закъуэм и зэранкIэ «Спартак-Налшыкым» фIахьэхуну? Хэгъэрейхэм я гъуэр кърагъэтIылъэкIа пэтми, ди щIалэхэм ар яхухэгъэщIакъым. Уеблэмэ абыкIэ сэбэп хъуакъым «Анжи-2»-м и футболистхэм ящыщ зы ирахуу дыдейхэр дакъикъэ тIощIым нэблагъэкIэ нэхъыбэу зэрыджэгуами. Щымыхъум судьям командэхэр зэхуэдэ ищIыжащ, Дэхъум етIуанэу дагъуэ хуищIри.
«Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэхэр джэгугъуиплI хъуауэ къыхэжаныкIыфыркъым. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, уи хьэрхуэрэгъу- хэм топ яхудумыгъэкIауэ текIуэныгъэр къыпхуэхьынукъым. Дыщыгугъынщ къыкIэлъыкIуэ зэIущIэхэм абыхэм зыкъаужьыжыну. Дауи, ар тыншынукъым, япэ дивизионым кIуэну ерыщу щIэбэн «IэфIыпсымрэ» «Армавир»-мрэ зэкIэлъхьэужьу къызэрытхуэкIуэнур къэплъытэмэ. Хэт ищIэн, хьэрхуэрэгъу лъэщхэм нэхъ еныкъуэкъункIэ хъунщ ди щIалэхэр?!
АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Кубань-2» (Краснодар) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:5, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — СКА (Дон Iус Ростов) — 2:1, «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:1, «Армавир» (Армавир) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1, «IэфIыпс» (IэфIыпс) — «Ангушт» (Нэзрэн) — 5:0, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 3:1, «Черноморец» (Новороссийск) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 5:0.
КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» и стадионым щригъэкIуэкIынущ. Пщэдей, накъыгъэм и 4-м, абы къригъэблэгъэнущ мыгъэрей зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъ «IэфIыпсыр».
ЖЫЛАСЭ Заурбэч.