ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Махуэшхуэр гъэлъэпIэным зыхуагъэхьэзыр

2018-04-24

  • Зэрыщыту республикэми хуэдэу, Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэр Тырныауз къалэми мэлыжьыхьым и 28-м щагъэлъэпIэнущ.
  •  
  • «Тотур» стадионым пщэдджыжьыр сыхьэти 9-м къыщызэIуахынущ цIыхубэ IэщIагъэхэр утыку къыщрахьэну гъэлъэгъуэныгъэ. Ар ягъэхьэзыращ район музеймрэ сабий творчествэмкIэ унэмрэ я лэжьакIуэхэм. Абы и ужькIэ сыхьэти 10-м Iуащхьэмахуэ районым и артистхэм махуэшхуэ концерт ягъэлъэгъуэнущ. А махуэм сабий паркым и аттракционхэр пщIэншэу лэжьэнущ.
  • ГуфIэгъуэ Iуэхухэр щекIуэкIынущ Iуащхьэмахуэ лъапи. Эльбрус поселкэм и администрацэм и гупэкIэ «Гъагъэ, си Балъкъэр!» зыфIаща концертышхуэ  КъБР-м и артист нэхъыфIхэм щагъэлъэгъуэнущ.
  • Концертхэр, гъэлъэгъуэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр, литературэ пшыхьхэр, конкурсхэр Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм щекIуэкIынущ районым и адрей жылагъуэ псоми.
  •  ТаримАлисэ.