ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейпсо зэпеуэм хэтын папщIэ

2018-04-24

  • Рязань къалэм дэт «Щхьэзакъуэ бэнэныгъэхэмкIэ академием» мы махуэхэм щекIуэкIащ «Рязань кремлым и кубок» тхэквондомкIэ Х урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Урысейм и щIыналъэ 47-м икIа, ныбжь зэмылIэужьыгъуэхэм ит спортсмен 1700-м нэблагъэ.
  •  
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам абы хъарзынэу зыкъыщигъэлъэгъуащ икIи псори зэхэту медали 9 ди щIалэхэм къахьащ.
  • Я хьэлъагъ елъытауэ гуэшауэ щыта гупхэм пашэныгъэр щаубыдащ Бицу Къантемыр (кг 30), Багъ Идар (кг 33-рэ), Гъубжокъуэ Астемыр (кг 36-рэ), Тхьэзэплъыж Ислъамбэч (кг 41-рэ), Ахъмэт Жантемыр (кг 63-рэ) сымэ. КъищынэмыщIауэ, ди щIалэхэм къахьащ дыжьын медалу 1-рэ жэз медалу 3-рэ.
  • Иджырей зэхьэзэхуэхэр рейтинг къыщалэжьу щытащ — текIуахэм зыIэрагъэхьа зачёт балл бжыгъэхэм елъытауэ щыты-нущ Урысейм и зэхьэзэхуэм щыщыIахэр зыхэхуэну гупхэр. Календарь планым зэритымкIэ, ныбжьыщIэхэм я къэралпсо зэпеуэр бадзэуэгъуэм и 21-26-хэм Налшык щызэхэтынущ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.