ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щызэхуэдэщ Мейкъуапи Налшыки

2018-04-24

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 21-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 • Судьяхэр Шишкин (Тамбов), Васильченкэ (Мейкъуапэ), Егоров (Дон Iус Ростов).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (Газаев, 77), Михайлов (Дэхъу, 71), Шаваев, Каркаев, Машэжь (Ашу, 79), Бацэ.
 • «Мэшыкъуэ-КМВ»: Зайцев, Мулляр, Демидов, Фролов, Кабулов, Абациев (Цаголов, 77), Остапенкэ (Солтанов, 90), Карибов (Ваниев, 87), Парсаданян, Гонгадзе, Джатиев.
 • Дагъуэ къыхуащIащ Абациевым, Абазэм, Мэшыкъуэм, Ольмезовым, Остапенкэ, Тебэрдым.
 • ДжэгугъуитI хъуауэ «Спартак-Налшыкыр» зыхэт зэIущIэхэм бжыгъэр къыщызэIуамыхауэ щызэбгъэдокIыж. Абы щыгъуэми щэбэт кIуам Налшык щыIар тхьэмахуэ ипэкIэ Мейкъуапэ щекIуэкIам ефэгъуэкIырт. Пэжщ, ди щIалэхэм аргуэру ебгъэрыкIуэныгъэкIэ ирагъэжьащ икIи Машэжьымрэ Бацэмрэ хьэщIэхэм я гъуащхьэхъумэхэр ягъэпIейтейрт. Уеблэмэ епщыкIубланэ дакъикъэм налшыкдэсхэм бжыгъэр къызэIуахат. АрщхьэкIэ ар къэхъуным зы мащIэ дыдэ иIэжу хэгъэрейхэм футбол хабзэр къызэпаудати, судьям топыр хибжакъым.
 • Хуэм дыдэурэ «Мэшыкъуэ-КМВ»-м и гур къызэрыгъуэтыжащ икIи ипэ-кIэ кIуатэу хуежьащ. Абыи мызэ-мытIэу Iэмал хъарзынэхэр иIащ бжыгъэр къызэIуихыну. АрщхьэкIэ ди гъуащхьэхъумэхэмрэ гъуащхьэтет Щоджэн Борисрэ ахэр къызэпаудащ.
 • 75-нэ дакъикъэм «Спартак-Налшыкым» и хьэрхуэрэгъухэм я жагъуэ ищIыну хузэфIэкIын хуеящ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, Абазэм Iэзэу къыхита топыр Бацэм гъуэм дигъэхьэфакъым, хьэщIэхэм я гъуащхьэхъумэхэм ящыщ зы зэран къыхуэхъури.
 • Арати, зэIущIэр 0:0-у иухащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ джэгугъуиплIкIэ зэкIэлъхьэужьу зэрытекIуэ лъандэрэ ди щIалэхэм зыри хагъэщIэжыфыркъым — зэ къыхагъэщIащ, тIэунейрэ зэрытегъэкIуакъым. Хэт ищIэн, щэбэт къакIуэ ехъулIэныгъэхэр зыIэрагъэхьэн щIадзэжынкIи хъунщ.
 • Абы щыгъуэми «Спартак-Налшыкыр» зыхэт гупым щэбэт кIуам бжьыпэр зыIыгъыр щахъуэжащ. Прогресс посёлкэм щыIэу щIыпIэ «Биолог-Новокубанск»-м пэмылъэща «Армавир»-р къригъэкIуэтэхри, пашэныгъэр аргуэру зыIэригъэхьэжащ «IэфIыпсым». Ар Осетие Ищхъэрэ — Аланием и къалащхьэм щефIэкIащ «Спартак-Владикавказ»-м.
 • «Спартак-Налшыкым» и хьэтыркIэ зи текIуэныгъэхэр тхьэмахуэ ипэкIэ къызэтезыгъэувыIа Мейкъуапэ и «Дружба»-м и ехъулIэныгъэхэм Дон Iус Ростов щыпищэжащ. Ешыгу Сэфарбий и гъэсэнхэм абы щыхагъэщIащ щIыпIэ СКА-р. Апхуэдэ щIыкIэкIэ Адыгейм и футболистхэр иужь джэгугъуиблым хэнейрэ щытекIуащ икIи еплIанэ увыпIэм нэс турнир таблицэм щыдэкIуэтеящ.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Чайка» (Песчанокопское) — «Академия» (Дон Iус Ростов) — 2:0, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Армавир» (Армавир) -1:1,«Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Кубань-2» (Краснодар) — 1:0, «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «IэфIыпс» (IэфIыпс) — 0:1, «Краснодар-2» (Краснодар) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1,СКА (Дон Iус Ростов) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 0:1, «Ангушт» (Нэзрэн) — «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) — 2:2.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» Дагъыстэным и къалащхьэм щригъэкIуэкIынущ. Мэлыжьыхьым и 28-м ар Мэхъэчкъалэ щыIущIэнущ абы и «Анжи-2»-м.
 • Жыласэ  Заурбэч.