ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ щIалэхэм Кубокыр къапоплъэ

2018-04-21

 • ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр щыдгъэлъапIэ накъыгъэм и 9-м Волгоград (нэхъапэм Сталинград) щызэхэтынущ Урысей Федерацэм и Кубокыр 2018 гъэм къэхьынымкIэ екIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэр. Абы зи насып къыщикIыну-хэм ящыщынущ адыгэ щIалэхэри.
 •  
 • Нэхъапэм зэи къэхъуакъым апхуэдиз ди лъэпкъэгъу зэуэ къэралым футболымкIэ и кубок нэхъыщхьэр зыIэрагъэхьэным пэгъунэгъуауэ. Феплъыт фэри. Финалым хэтыну Iэмал ягъуэтащ Курск и «Авангард»-м щыджэгу гъуащхьэхъумэныкъуэхэу Гъурф Азэмэтрэ Щоджэн Маратрэ, гъуащхьауэхэу Болэ Русланрэ ЛIуп Ислъамрэ. КъищынэмыщIауэ, абы хэтщ нэхъапэм «Спартак-Налшыкым» и щIыхьыр зыхъумахэу Дашаев Аслъэн, Багаев Михаил, Киреев Игорь, Войнов Денис сымэ. «Авангард»-м и тренер нэхъыщхьэр нэгъабэ налшыкдэсхэр зыгъасэу щыта Биджиев Хьэсэнбийщ.
 • Ди лъахэгъу зыбжанэ зыхэт «Авангард»-м Кубокым и финалым къыщыпэщIэтынущ Мырзэ Резиуан зи пашэ Ленинград областым и «Тосно» командэр. Аращи, хэт текIуэми адыгэ гуэрым (гуэрхэм) я насып къикIы-   нущ. Абыхэм я бжыгъэр нэхъыбэж хъуфынут «Тосно»-м и гъуащхьэхъумэ Абазэ Руслан гъатхэ кIуам Волгоград и «Ротор»-м бэджэнду ирамытамэ.
 • Зи гугъу тщIа щIалэхэм мыгъэрей зэхьэзэхуэм я насып къыщикIащ. Къэралым и Кубокыр къэхьынымкIэ екIуэкI зэпеуэм и финал ныкъуэм щынэсам абыхэм ящыщ дэтхэнэми «Урысей Федерацэм футболымкIэ спортым и мастер» цIэ лъапIэр къыфIащащ. Иджы кIэух зэIущIэм кIуэфащи, хэти Кубокымрэ дыщэ медалымрэ, адрейхэм дыжьыныр къыхуагъэфэщэнущ. КъищынэмыщIауэ, текIуэныгъэр къэзыхь командэм Iэмал игъуэтынущ бжьыхьэ дызыхуэкIуэм Урысей Федерацэм и цIэкIэ Европэм и Лигэм хэтыну икIи нэгъуэщI къэрал утыкушхуэхэм зыкъыщигъэлъэгъуэну.
 • Кубокым и финалым нэса ди щIалэхэр зыхэта гупхэм гъуэгуанэ кIыхь икIи гугъу къызэпачащ. Къэралым футболымкIэ и етIуанэ, япэ дивизионхэм, премьер-лигэм и командэ псори щызэхьэзэхуа зэпеуэм и кIэух зэIущIэм нэсыфын папщIэ иджыпсту япэ дивизионым щыджэгу «Авангард»-м зэкIэлъхьэужьу хигъэщIащ Брянск и «Динамо»-р (1:0), Мэзкуу и ЦСКА-р (1:0), Тамбов и «Тамбов»-р (2:0), Пермь и «Амкар»-р (0:0, пенальтикIэ 7:6), иужьу Ярославль и «Шинник»-р (1:0). Премьер-лигэм япэу зыкъыщызыгъэлъагъуэ «Тосно»-р ефIэкIащ Тюмень и «Тюмень»-м (2:1), Томск и «Томь»-м (0:0, пенальтикIэ 7:6), Владивосток и «Луч-Энергия»-м (2:1), иджы Мэзкуу и «Спартак»-м (1:1, пенальтикIэ 5:4).
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Спартак-Налшыкри» зи гугъу тщIы зэхьэзэхуэм ехъулIэныгъэ хъарзынэ иIэу хэтащ. Абы и финалым и 1/128-нэ Iыхьэм пасэу къыщыщIадзэри ди щIалэхэм зэкIэлъхьэужьу хагъэщIащ Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-р (1:0), Нэзрэн и «Ангушт»-р (3:2), Новороссийск и «Черноморец»-р (1:1, пенальтикIэ 4:2), Мэзкуу и «Динамо»-р (0:0, пенальтикIэ 4:2). Финалым и 1/8-нэ Iыхьэращ Мэзкуу и «Спартак»-р къэралым и къалащхьэм щыIэу къыщытекIуар.
 •  
 • Жыласэ  Заурбэч.
 • Сурэтым: «Тосно»-м и пашэ
 •  Мырзэ Резиуан япэщIэтынущ «Авангард»-м хэт ди лъэпкъэгъухэм.