ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Китай ахъшэхэм «тесхэр»

2018-04-19

  • Китайм ираш хьэпшып зэмылIэужьыгъуэу щэм щIигъум тралъхьэ пошлинэхэр процент 25-кIэ къэзыIэта Трамп ардыдэмкIэ езым и политикэ ныкъуэкъуэгъухэми удын яридзащ. НаIуэу зэрыщытщи, гуп дыгъэлхэм ящыщ куэдым Пекин хуаIэ пыщIэныгъэхэм ахъшэшхуэ къыхах. Абы щыхьэт тохъуэ «Империе щэхухэр: США-м бжьыпэр щызыIыгъ политикхэм коррупцэр зэрыщIауфэр икIи абыкIэ езыхэм я унагъуэхэмрэ ныбжьэгъухэмрэ къулей зэращI щIыкIэр» тхылъыр. Ар зи Iэдакъэ къыщIэкIа Швайцер Питер хьэм ирегъэхь Китайм къахуишийхэр къеIызых американ политикэ унафэщIхэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, сенатым нэхъыбапIэр щызыIыгъ республикэ партым и Iэтащхьэ, «Урысейм къыбгъэдэкI шынагъуэм» нэхъуеиншэу пэщIэт Макконелл Митч и унагъуэ бизнесыр «Формост Груп» кхъухь компанием быдэу пыщIащ. Китай властхэм Макконеллхэр езыхэм я къэрал корпорацэхэм я заказхэмкIэ къызэрагъэпэщ. Макконелл и Iыхьлыхэр, уеблэмэ, зауэ хуэIухуэщIэ правительствэ заказхэр зыгъэзащIэ китай компанием и унафэщIхэм яхыхьащ.
  • ЗэфIэкIышхуэ зиIэ а унагъуэр къащэхун папщIэ китайхэр ахъшэ щысхьакъым. Абы щыгъуэми, япэ дыдэу конгрессым хыхьа Макконелл Китайм ткIийуэ техъущIыхьауэ щытащ Пекин и Тяньаньмэнь утым лъы зэрыщагъэжам къыхэкIыу. ИужькIэ лъэпкъкIэ китай бзылъхугъэ Чао Элейн фызу къишащ икIи кхъухь зыщI китай корпорацэм фейдэ пылъу дэлэжьэну Iэмал игъуэтащ. Арати, Пекин зыубхэм псынщIэ дыдэу яхэкIри, Макконелл яхыхьащ Китайм и экономикэ сэбэп зыхэлъхэр пхызыгъэкIхэм.
  •  Швайцер къызэригъэлъагъуэмкIэ, США-м политикэ коррупцэм гугъуу зэхэлъ и хабзэр щызэфIэуващ. Парт унафэщIхэм езыхэм апхуэдэ хабзэхэр зэхалъхьащ. Абы ипкъ иткIэ, я къалэнкъым я унагъуэ бизнесым инвестицэу къыхалъхьэ мелуанищэхэр къыздикIыр хэIущIыIу ящIыну.
  •  Коррупцэ къаугъэхэм хэпщIащ демократхэм ящыщ политик цIэрыIуэхэу къэрал секретару щыта Керри Джонрэ вице-президенту лэжьа Байден Джори. Псалъэм и хьэтыркIэ, 2013 гъэм Байден Джо Пекин лъэтащ интеллект мылъкур зэрадыгъум, Ипщэ-Китай тенджызым хыхьэ щIыналъэхэм зэраубыдам теухуа Iуэхухэр абы къыщиIэтыну. Кхъухьлъатэм исащ и къуэ Хантери. МахуипщI нэхъ дэмыкIыу Хантер китай правительствэм ирищIылIащ доллар мелард и уасэ зэгурыIуэныгъэр. ЗэгурыIуэныгъэм хэтт Керри Джон и «Роузмонт Реалти» компаниери. США-м и политик нэхъыщхьитIымрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ я бизнесыр япыщIауэ къыщIэкIащ къэрал зэпсэлъэныгъэхэр зыдрагъэкIуэкI цIыхухэм. Иджы Байден и унагъуэм тхьэ щеIуэж Китайм хуаIэ пыщIэныгъэхэр политикэ унафэхэм зэран яхуэмыхъуа хуэдэу. Ауэ ар зи фIэщ пщIынур хэт?