ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэрагъэIэпхъуар къагъэсэбэп

2018-04-19

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ екIуэкIащ. ПэщIэдзэ зэIущIищым зы очкои щыфIэмыкIуэдауэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыубыда Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ абы къыкIэлъыкIуэ Сэрмакъ и «Союз»-мрэ я зэпэщIэтыныгъэр зэрагъэIэпхъуар къагъэсэбэпри, пашэныгъэр зыIэрагъэхьащ «Ислъэмеймрэ» «ЛогоВАЗ»-мрэ.
  •  
  • Ислъэмейдэсхэм Къэхъун щыхагъэщIащ илъэситI ипэкIэ уей-уей жезыгъэIэу щытауэ иджы кIэух увыпIэм къыщыхута «Керт»-р. «ЛогоВАЗ»-р Бабугент щыIэжу ерагъкIэ ефIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и чемпионатхэм я гъуащхьауэ нэхъыфI ШащIэ Беслъэн иджы зи пашэ «Малка»-м.
  • Куэдым хуамыгъэфэщауэ, лъагэу зиIэтащ «Налшыкым». Ар Псыкуэд щытекIуащ зыми къыпикIуэтын зыфIэмыфI щIыпIэ командэм.
  • Мыгъэрей зэхьэзэхуэр хуабжьу хуэмыхуу ирагъэжьащ Арщыдан и «Бедик»-м, Шэджэм и «Шэрджэсым», Къэхъун и «Керт»-м. Ахэр пэщIэдзэ джэгугъуиплIми къыщыхагъэщIащ икIи кIэух увыпIищыр зэдагуэш, топу дагъэкIахэмрэ къыхудагъэкIахэмрэ зэрызэхущытым фIэкIа зэщхьэщымыкIыу.
  • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ «ЛогоВАЗ»-м и пашэ Мокаев Азэмэт. Абы и хьэрхуэрэгъухэм топитху яхудигъэкIащ.
  • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и еплIанэ джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Шэрджэс» (Шэджэм) — «Родник» (Псынэдахэ) — 0:1, «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — «Тэрч» (Тэрч) — 1:3, «Керт» (Къэхъун) — «Ислъэмей» (Ислъэмей) — 1:3, «Бедик» (Арщыдан) — «Нартан» (Нартан) — 0:2, «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — «Малка» (Малкэ) — 2:1, «Псыкуэд» (Псыкуэд) — «Налшык» (Налшык) — 1:2, «Нарт» (Нарткъалэ) — «Къундетей» (Шэджэм) — 2:2. «Автозапчасть» (Бахъсэн) — «Союз» (Сэрмакъ) зэIущIэр ягъэIэпхъуащ.
  • ДызыхуэкIуэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтыну къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэм щызэIущIэнущ «Къундетей» — «ЛогоВАЗ», «Ислъэмей» — «Союз», «Керт» — «ХьэтIохъущыкъуей», «Родник» — «Тэрч», «Нартан» — «Нарт», «Автозапчасть» — «Бедик», «Налшык» — «Шэрджэс», «Малка» — «Псыкуэд» командэхэр.
  • Хьэтау Ислъам.