ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Утыкушхуэхэр къапоплъэ

2018-04-19

  • Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэхэмрэ (1997 — 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спортсмени 100-м нэблагъэ. Я зэфIэкIыр къапщытэну зэпеуэм къекIуэлIат мас-рестлер Iэзэхэри иджырей зэпэщIэтыныгъэхэр зи япэ утыку къихьэгъуэу щытхэри.
  •  
  • Щхьэзакъуэ бэнэныгъэхэм ящыщу мас-рестлин-гым и закъуэ къыщIэкIынщ зэхьэрхуэрэгъухэр щызэ-лъэмыIэсыр. Ар зытещIыхьар тетIысхьэпIэ хэхам утесу, уи лъакъуэхэр пхъэбгъум пэщIэгъэкъуауэ зым адрейм башыр къыIэщIичынырщ е и лъэныкъуэмкIэ къишэнырщ. Зэхьэзэхуэр йокIуэкI тIэунейрэ — спортсменитIым я зыр текIуэхункIэ. Зыщагъасэ спорт лIэужьыгъуэм емылъытауэ, мас-рестлингым спортсмен псоми зыкъыщагъэлъэгъуэфынущ икIи щIэх-щIэхыурэ долъагъу зэпэщIэтыныгъэхэм пауэрлифтерхэри, дзюдоистхэри, боксёрхэри, атлетикэ хьэлъэм дихьэххэри хэту. Мас-рестлингым ахэр псори щызэхуэдэщ.
  • Иджырей зэхьэзэхуэм щытекIуэм медаль къызэрихьынум и мызакъуэу, мы гъэм и жэпуэгъуэм Чебоксары щекIуэкIыну Урысейпсо зэпеуэм хэтыну Iэмал къыхукъуэкIынут. КъищынэмыщIауэ, щыбэна хьэлъагъхэм чемпион щыхъуахэмрэ дыжьын медаль къэзыхьахэмрэ Урысейм мас-рестлингымкIэ и ныбжьыщIэ командэ къыхэхам ирагъэблэгъащ. Ди щIалэхэм ящыщу апхуэдэ пщIэ къылъысащ Калаев Алим, Уэршэкудыгъу Замир, Схвиритадзе Тамерлан, Гъэунэ Астемыр, Измулов Алим сымэ.
  • ЩIалэгъуалэм я деж зэпэщIэтыныгъэ гуащIэ щекIуэкIащ: зэхьэрхуэрэгъухэм я къарур зэхуэдэт, Iэзагъ лъагэ къагъэлъагъуэрт. А псом къищынэмыщIауэ, гуп къэс цIыху куэд зэрыхэтам къыхэкIыу, спортсменхэм зэпэщIэтыныгъи 7-м нэс щрагъэкIуэкIаи къэхъуащ. Зи ныбжьыр илъэс 18 — 21-м итхэм я деж япэ увыпIэхэр щызыIэрагъэхьащ Абей Назир, Вэрокъуэ СулътIан, Шэрыб Астемыр, Къущхьэ Аслъэн, Щоджэн Ибрэхьим, Шахмурадов Рэмэзан сымэ. ИщхьэкIэ къыщыдгъэлъэгъуа спортсменхэм «спортым и мастерым и кандидат» цIэр къыхуагъэфэщащ. Чемпион хъуахэм Урысейм и чемпионатым кIуэну Iэмал къахукъуэкIащ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.