ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЯугъащIэ жэрдэмхэм!

2018-04-19

  • Жэрдэмхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ. Япэрауэ, абы къегъэлъагъуэ ар къыхэзылъхьэр зэрыгупсысэр. ЕтIуанэрауи, зэрыгурыIуэгъуэщи, щыгупсысэкIэ — мэлажьэ. Мис а Iэмалыр екIуу къагъэсэбэп цIыхубэм я лIыкIуэхэм, нэгъуэщIу жыпIэмэ, депутатхэм.
  •  
  • Мыбдежым сыт хуэдэ жэрдэмри къыщозэгъ: зыгуэр зэрыпщIэр къэбгъэлъагъуэмэ аращ. Языныкъуэхэм деж ахэр апхуэдизкIэ телъыджэщи, узэрагъэдыхьэшхым къыщымынэу, узэгуагъэп. Журналист цIэрыIуэ Баровэ Екатеринэ абы и щапхъэ зэмылIэужьыгъуэхэр къехь. Псалъэм и хьэтыркIэ, Санкт-Петербург и хабзэгъэув зэхуэсым и депутат Галкинэ Ольгэ 2014 гъэм къыхилъхьащ къэхьпэм кIэлъыкIуэ цIыхухъум ар фызу къишэну къалэн щызыщI проект. Арыншамэ, жэщ-махуэ пщыкIутхукIэ щысын е къуэдыуэ сом мини 100 тралъхьэн хуейщ. Абы и лэжьэгъу, мы зэманым Къэрал Думэм щыIэ Миронов Виталий къыхилъхьащ хуит зыщI тхылъ ямыIэу цIыхухэр лъакъуэрыгъажэхэм тетIысхьэ мыхъуну. Кинофильмхэм япэщIэуващ Къэрал Думэм и депутат Герасименкэ Николай. Абы къыхилъхьащ а фильмхэм цIыхухэм пивэ е аркъэ щраф кадрхэр хагъэкIыну.
  • Телъыджэхэр куэд мэхъу. Абыхэм я нэхъыбэр зыхуэгъэзари цIыхухэр хуит мыщIынырщ.
  • Къапщтэмэ, VI зэхуэсыгъуэм и Къэрал Думэм и депутат Никинтюк Иван къигупсысащ зи ныбжьыр илъэс 40-м нэмыса цIыхубзхэр тутын ефэну хуит зымыщI хабзэгъэув проект. ЦIыхухъухэми къыхуагъэлъагъуэр нэхъ мащIэкъым. Къэрал Думэм и депутат Лысяков Алексей къыхилъхьащ цIыхубзхэм ирагъэщI абортхэм текIуадэр цIыхухъухэм япшыныжын хуейуэ. Санкт-Петербург щыщ депутат Анохин Андрей куэдрэ тригъэчыныхьащ пщIэншэрышхэхэр уголовнэ жэуапым ешэлIэн зэрыхуейм: мазихым щIигъукIэ умылэжьамэ, зы илъэскIэ залымыгъэкIэ уагъэлэжьэнущ.
  • Мыпхуэдэ щапхъэхэм зэрыжаIэщи, жэрдэмхэм щIэи гъуни яIэкъым. АрщхьэкIэ апхуэдэ проектхэм дяпэкIэ зэман трамыгъэкIуэдэну зэгурыIуащ: жэрдэмхэр къыщежьэн хуейр езы фракцэхэрщ, депутат щхьэхуэхэм къыхалъхьэхэр кхъузанэм щIэгъэкIын хуейщ…