ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Абы уриджэгу хъунукъым

2018-04-17

 • Дунейр езым и тепщэныгъэм щIэту зыкъэзылъы-тэж США-м аргуэру бзаджэнаджагъэ зэхищIыхьащ и жагъуэгъухэм яхибжэ къэралхэм ящыщ зым хуэгъэзауэ. Зи гугъу тщIыр, дауи, къызэрывгурыIуащи, куэд щIауэ зауэм и бэлыхьым хэмыкI Сириерщ. Иджы дыдэ абы и къалэ Думэ «томагавк» ракетэхэр ириутIыпщащ, Асад Башар а щIыпIэм химие Iэщэ къыщигъэсэбэпа хуэдэу щхьэусыгъуэ ищIри.
 •  
 • Дуней псом елъагъу, езы Вашингтони, шэч хэмылъу, ещIэ ар зэрыпцIыр. Япэрауэ, Сирием химие Iэщэ иIэкъым — ипэIуэкIэ абы щыхьэт техъуащ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм я IэщIагъэлIхэр. ЕтIуанэрауэ, щытыкIэ хьэлъэ дыдэм ихуа Сирием и унафэщIым      ар иIауэ щытами, къигъэсэбэпыну ауэ жыжьэуи тегушхуэнутэкъым. Ещанэрауэ, химие Iэщэм и зэран екIауэ а къалэм зы цIыхуи къыщагъуэтакъым: къухьэ-пIэ журналист языныкъуэхэм траха кадрхэр зэрып-   цIыр белджылы хъуакIэщ.
 • Сыт атIэ Вашингтон Сирием ракетэхэр ириутIып-   щын хуей щIэхъуар? Мыбы щэху гуэри хэлъкъым, псори зэрыжаIэщи, ябзри ядыжащ. США-р есащ езым и Iуэху дуней псом и дэтхэнэ щIыпIэми щекIуэкIхэм хэлъ хуэ-дэу закъыфIигъэщIу. Мыбдежым дигу къыщыдгъэкIыжынщ Хорватиер диIыгъыу сербхэм бомбэхэр яхидзауэ зэрыщытар (абы лъандэрэ япэрейр Штат Зэгуэтхэм я бжьым быдэу щIэуващ, Косовэ къытрахри Албанием иратащ). ИужькIэ чэзур «къалъысащ» мыгъуэр зи мыгъуа Иракым, итIанэ Ливием, нэгъуэщIхэми. «Революцэ щхъуэкIэплъыкIэхэр» дунейм и къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм щекIуэкIащ. Абыхэм къарикIуа-  хэр псоми ялъагъу: лъыгъажэ, лъапсэих, къулейсызыгъэ…
 • Иджы Вашингтон илэжьахэр щыхьэт тохъуэ абы дунейпсо жандармым и фащэр зэримыхъуэжар. АрщхьэкIэ дэтхэнэ щIэпхъаджагъэми иIэщ ар адрей-    хэм къазэрыщхьэщыкI. Дамаск и бийуэ ялэжьахэри аращ. Урысейм и фIыгъэкIэ Сириер пэлъэщащ ар зыубыдауэ щыта «Ислъам къэралым» (Урысейм щыIэну хуит щащIыркъым — Ш. М.) США-м а террорист зэгухьэныгъэм и бийуэ илэжьа щыIэкъым. Хэбгъэзыхь-мэ, Игил-м хуэдэу щIэпхъаджащIэу къилъытащ Урысейри. АрщхьэкIэ УФ-м, Тыркум, Ираным я егугъуныгъэкIэ Сириер хуит хъужащ. Пэжщ, Вашингтон иужькIэ епIэщIэкIащ ар езым и фIыгъэу къыщIригъэдзыну. Ари зэсауэ зытемыкI хабзэжьщ.
 • И ужьрей удынхэмкIэ Штат Зэгуэтхэм къагъэлъэгъуэ- ну я мурадыр сыту пIэрэ? Псом япэу президент Трамп Дональд хуеящ езыр унафэщI къэмылэнджэжу, лъэщу, жиIам темыкIыу закъыщигъэхъуну. А Iуэхум мыхьэнэшхуэ иIэщ езым и дежкIэ: наIуэу зэрыщытщи, Трамп а къулыкъур хуэмыфащэу Iэрыхьауэ къалъытэ. Абы ныкъуэкъуэгъухэр щиIэщ Демократ партым хуэ-   дэу езыр зыщыщ Республикэ партми. ЕтIуанэрауэ, езыр иджыри къэс хуабжьу зыхуэдзэлашхэу щыта    КНДР-м жиIащ и ядернэ Iэщэр игъэтIылъыну (зэрыгурыIуэгъуэщи, езым къигъэувхэр къыхуащIэмэ), Корее Ипщэми Вашингтони епсэлъэну хьэзыру. Ар Вашингтон зыкIи зыхуэмей лъэбакъуэщ, итIанэ езым и дзэхэр Корее хытIыгу ныкъуэм щIыщыIэ щхьэусыгъуэр кIуэдыжынущ. Апхуэдэу щыщыткIэ мы щIыналъэр и кIэлъыплъыныгъэми щIэкIынущ. АтIэ, дунейм и континент псоми дзэ базэу 700-м щIигъу хэзыгуэша США-р абы сыткIэ хуей?
 • МыукIытэу и кIэм нэблагъэу къыщIэкIынущ США-м сыт ищIэми къыщыхуэгъу зэманыр. Абы щыхьэт техъуащ Сирием и ПВО-м и къарухэм а къэралым ираутIыпща американ ракетэу 100-м щIигъум ящыщу 70 къызэрыраудыхар. Мыбдежым къыщыхэгъэщын хуейщ хьэрыпхэм зэрызахъумэжар Совет Союзым и лъэхъэнэм иратауэ щыта Iэщэхэр зэрыарар.
 • АрщхьэкIэ Вашингтон йохъу-йопкI. Трамп жиIакIэщ «зыхуагъэувыжауэ щыта къалэн псори зэфIагъэкIауэ». АрщхьэкIэ Урысейм и Iуэху бгъэдыхьэкIэр къимылъы-тэу зэрымыхъунур иджыри хэIущIыIу ищIыркъым.
 • УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я Штаб Нэхъыщхьэм и унафэщI Герасимовым къыхигъэщхьэхукIащ Сирием щыIэ урысей зауэлIхэм ящыщ зы нэхъ мыхъуми хэкIуадэмэ, а ракетэхэм я мызакъуэу, ахэр къызэрыкIа кхъухьхэмрэ кхъухьлъатэхэмрэ зэреуэнур. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зэреуэнур Совет зэманым щыIа IэщэхэмкIэкъым.
 • Трамп Дональд езым и щхьэпсыншагъкIэ илэжьхэм дуней псор шынагъуэшхуэ зэрыхидзэр кIуэ пэтми нэхъ куууэ къагуроIуэ къухьэпIэм щыщ политикхэми цIыху къызэрыгуэкIхэми. Псалъэм и хьэтыркIэ США-м и президенту щыта Буш Джордж — нэхъыщIэм къыхигъэщащ Трамп илэжьхэм я зэранкIэ дунейпсо мафIэс къэхъунымкIэ шынагъуэшхуэ къызэрыкъуэкIар.
 •  Америкэми Европэми я уэрамхэм дыхьащ Вашингтон зэхищIыхьхэмкIэ мыарэзыхэр. Абыхэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ.
 •  
 • Шал Мухьэмэд.