ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъурф Беллэ ящыгъупщэркъым

2018-04-17

  •  ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым мэлыжьыхьым и 10-м фэеплъ концерт щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ республикэ радиом и унафэщIу щыта, журналист Iэзэ Гъурф Беллэ къызэралъхурэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу.
  •  
  • Концертыр иригъэкIуэкIащ институтым и студент ЖьэкIэмыхъу Алинэ.
  • — Институтым къыщызэдгъэпэщ пшыхьхэм къекIуалIэу, гъащIэр фIыуэ илъагъуу, нэфIэгуфIэу къытхэта ди ныбжьэгъуфI Гъурф Беллэ и фэеплъщ мы пшыхьыр. Ар сигу къинэжащ зи псалъэр щIэщыгъуэ, гуапагъэ къызыбгъэдэкI цIыхуу. Беллэ и ныбжьэгъуу икIи и лэжьэгъуу щытахэу Мэремкъул Ларисэрэ Теувэжыкъуэ Марианнэрэ гъэ къэс мэлыжьыхьым и 10-м ирихьэлIэу абы фэеплъ концерт къыхузэдгъэпэщыну къыщыхалъхьэм, ди институтым и хорыр (художественнэ унафэщIыр КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гридасл Геннадийщ) арэзы хъуащ. Пшыхьым къекIуалIэхэм ар гъэщIэгъуэн, гукъинэж зэращытщIынум иужь дитщ. Гъурф Беллэ дигу илъыху, абы и фэеплъри кIуэдыжынукъым, — жиIащ КъБР-ми КъШР-ми гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м и хор зэгухьэныгъэм и унафэщI, институтым и дирижёр Мыд Мадинэ.
  • — Гъурф Беллэ дунейм зэрехыжрэ мы гъэм илъэсищ ирикъуащ. Абы и фэеплъу къызэрагъэпэщ концертхэм сыкъокIуалIэ икIи гукъинэж сщохъу. ГъащIэм сызыщрихьэлIа цIыхубз дахэхэм, гуапэхэм ящыщт си гъэсэн музыкант, пианист Беллэ. Ар зыпэрыхьэ Iуэхухэр сыт и лъэныкъуэкIи къызыхуэтыншэу зэфIихырт. Беллэ къытхэмытыжми, лъэужь дахэ къигъэнащ. Дунейм ехыжа куэдым ятеухуа лэжьыгъэ купщIафIэхэр абы къыщIэнауэ радиом и архивым щахъумэ, — жиIащ композитор ХьэIупэ ДжэбрэIил.
  • Мэремкъул Ларисэрэ Теувэжыкъуэ Марианнэрэ Гъурф Беллэ ягу къыщагъэкIыжым, я псалъэм къыхагъэщащ абы макъамэр, дахагъэр фIыуэ илъагъуу, езыми хьэл-щэн дахэ хэлъу зэрыщытар. Фэеплъ пшыхьым зыкърезыгъэхьэлIахэм абыхэм фIыщIэ хуащIащ икIи Мыд Мадинэ иратащ институтым и студентхэм нэхъ къыхэжаныкIхэм папщIэ Гъурф Беллэ и цIэкIэ ягъэува ахъшэ саугъэ-тыр.
  • Беллэ и Iыхьлыхэм, лэжьэгъухэм, ныбжьэгъухэм, къэзыцIыхуу щытахэм ягу къинэжащ шыIэныгъэ зыхэлъ, щIэныгъэ зыбгъэдэлъ цIыху акъылыфIэу, и дуней тетыкIэкIэ щапхъэу. ХэщIыныгъэ ин зыгъуэта и унагъуэм хуэдэу, куэдым ягу къоуэ Беллэ пасэу дунейм зэрехыжар. Лъэужь дахэ къигъэнар зэращымыгъупщэращ абы хуащIэжыфынур.
  •  
  • БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.