ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэкъуэшхэр Мейкъуапэ щызэIуощIэ

2018-04-17

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Мейкъуапэ. Адыгей республикэ стадион. Мэлыжьыхьым и 14-м. ЦIыху 2000 еплъащ.
 •  
 • Судьяхэр: Зубов (Iузэв), Тибилов (Владикавказ), Тиракьянц (Дон Iус Ростов).
 • «Дружба»: Гиголаев, Датхъужь, Ещенкэ, Шаюнов, Ахьмэдхъан, Мамонов, Березов (Къэжэр, 72), Дыхъу (Делэкъуэ, 46), Къуэн, Iэшэ (Негодэ, 78), Крылов (Къадым, 67).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (КIэдыкIуей, 90), Михайлов (Дэхъу, 81), Шаваев, Каркаев (Газаев, 85), Машэжь (Ашу, 77), Бацэ.
 •  
 • Мейкъуапэ щекIуэкIа Адыгеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я командэ нэхъыщхьэхэм я зэIущIэм цIыху куэд стадионым къришэлIат. Махуэр уэфIу зэрыщытымрэ зэкъуэш республикэхэм я футболистхэм джэгукIэ дахэ къызэрагъэлъэгъуамрэ къыхэкIыу абыхэм я нэгу зрагъэужьащ икIи дэрэжэгъуэ ин ягъуэтащ.
 • Топджэгум еплъыну къэкIуахэм я пащхьэм къиуват нэхъапэм мейкъуапэдэс-хэм яхэтауэ иджы Налшык зыгъэзэжахэу гъуащхьэтет Щоджэн Борис, гъуащхьэхъумэ Абазэ Астемыр, гъуащхьэхъумэныкъуэ Мэшыкъуэ Хьэчим сымэ. Хэгъэрейхэм яхэтт «Спартак-Налшыкыр» премьер-лигэм щыкIуам уей-уей жезыгъэIэу щыта ди лъахэгъу гъуащхьауэ цIэрыIуэ Къэжэр Назир, «Дружба»-м и тренер нэхъыщхьэри ди командэр зэгуэрым зыгъасэу щыта Ешыгу Сэфарбийт.
 • Адыгеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я командэ нэхъыщхьэхэр мы зэIущIэм кърихьэлIат ехъулIэныгъэ хъарзынэхэр яIэу. Къапщтэмэ «Дружба»-р иужьрей джэгугъуитхуми щытекIуат, «Спартак-Налшыкым» апхуэдиз дыдэ лъэхъэнэм очко пщыкIутI зыIэригъэхьат.
 • ХьэщIэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэкIэ джэгум ирагъэжьащ. Етхуанэ дакъикъэм Мэшыкъуэ Хьэчим хэгъэрейхэм я гъуащхьэтетым и сакъыныгъэр къипщытащ. Ар зэIущIэм фIыуэ хуэхьэзыру къыщIэкIащ икIи джэгум щынэхъыфIу иужькIэ къалъытащ, «Спартак-Налшыкым» зы топи къызэрыхудимыгъэкIыфам къыхэкIыу.
 • Мейкъуапэдэсхэр хуэфэщэну ди щIалэхэм къащыпэувыфар сыхьэт ныкъуэ джэгуа иужькIэщ. ИтIанэщ ахэр ди гъуэм къыщыбгъэдыхьэфари.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ «Дружба»-р къыпхуэцIыхужынтэкъым. Иджы ар лъэщу ебгъэрыкIуэрт икIи налшыкдэсхэм я къару псоми захъумэжын хуей хъурт. А дакъикъэхэм хъарзынэу зыкъигъэлъэгъуащ ди гъуащхьэтет Щоджэн Борис.
 • «Спартак-Налшыкми» иужькIэ зыкъызэкъуихы-жащ икIи хэгъэрейхэр аргуэру игъэпIейтей хъуащ. АрщхьэкIэ бжыгъэр къызэIуамыхауэ лъэныкъуэхэр зэбгъэдэкIыжащ.
 • ДагъэкIауэ зы топи ямылъэгъуами, стадионым къэкIуахэр гукъыдэж хъарзынэ яIэу зэбгрыкIыжащ. Абыхэм я нэгу щIэкIащ хуабжьу удэзыхьэх топджэгу. Хьэлэмэтращи, футболистхэри ерыщу зэпэщIэтами, зы дагъуи судьяхэм къыхуамыщIауэ зэбгъэдэкIыжащ.
 • АдэкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Краснодар-2» (Краснодар) — СКА (Дон Iус Ростов) — 3:2, «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 0:2,«Ку-  бань-2» (Краснодар) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:0, «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 0:2, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Ангушт» (Нэзрэн) — 0:3, «Армавир» (Арма-   вир) — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:1, «IэфIыпс» (IэфIыпс) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 3:1.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшы-кым» и стадионым щригъэкIуэкIынущ. Мэлыжьыхьым и 21-м абы къригъэблэгъэнущ Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-р.
 •  
 • Жыласэ Заурбэч.