ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъэфакIуэ цIэрыIуэхэм Москва зыкъыщагъэлъэгъуэнущ

2018-04-14

  • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м сыхьэт 19-м «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым концерт ин щитынущ Москва МакъамэмкIэ и дунейпсо унэм и Светлановскэ залым.
  •  
  • Гупым и дэтхэнэ зы концертри къафэм и махуэшхуэщ. ЩIалэ къуданхэм я къафэ щIэщыгъуэхэр зэрахъуэкIынущ хъыджэбзхэм я уджхъурейм-кIэ, теплъэгъуэхэмкIэ. КъэфакIуэхэм я гъусэу зыкъагъэлъэгъуэнущ Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я макъамэ Iэмэпсымэхэм Iэзэу еуэхэм.
  • «Кабардинка» ансамблым и къафэхэм гъуджэм хуэдэу къощ бгырысхэм я гъащIэр, Iэзагъэр, зэфIэкIыр, дахагъэр. Пшыхьыр нэхъри ягъэдэхэнущ абы щагъэлъэгъуэну адыгэ фащэхэм.
  • Концертыр сыхьэтитIкIэ щекIуэкIынущ мы хэщIапIэм: Москва къалэ, Космодамианскэ уэрам, унэ №52. УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонымкIэ: 8 495 120 28 78.
  • БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.