ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бахъсэндэсхэм бжьыпэр зыIэрагъэхьэ

2018-04-14

  • Республикэм футболымкIэ и чемпионатым ещанэ джэгугъуэр щызэхэтащ. Абы иужькIэ бжьыпэр зыIэригъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и нэгъабэрей зэхьэзэ-хуэм щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м.
  •  
  • Бахъсэндэсхэм ирагъэблэгъат илъэситI ипэ-кIэ я командэцIэр зэрахъуэжрэ зи Iуэхухэр мыщIагъуэж къэхъундэсхэр. Абыхэм я зэхуаку иджы зэпэщIэтыныгъэ гуэри дэлъауэ пхужыIэнукъым икIи кIэух бжыгъэм нэхъ щы-хьэт ухуейкъым — «Авто- запчасть»-м тхуэнейрэ «Керт»-м и гъуэр хигъэщIащ, хьэщIэхэм ар зэи яхузэфIэкIакъым.
  • Бахъсэндэсхэм я закъуэщ зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ джэгугъуищым зы очкои зыфIэмыкIуэдар. Тхьэмахуэ ипэкIэ абы бжьыпэр дэзыгуэша «ЛогоВАЗ»-м ерагъкIэ и лъэр Нарткъалэ кърихыжауэ аращ. ЩIыпIэ «Нарт»-м Бабугент къикIахэм топищ яхудигъэкIащ, ауэ езыми апхуэдиз дыдэрэ и жагъуэ къащIащ.
  • Куэдым хуамыгъэфэща Iуэхугъуэ Тэрч къалэм къыщыхъуащ. Нэгъабэрей зэхьэзэхуэм и дыжьын медалхэр зылъыса щIыпIэ командэр и стадионым къыщыхигъэщIащ мы гъэм гуп нэхъыщхьэм хыхьагъащIэ «Ислъэмейм».
  • Нартан щытекIуащ «Союз»-р. Абы и фIыгъэкIэ ар етIуанэ увыпIэм къыщыхутащ. Сэрмакъдэсхэм я лъэбыдагъыр къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэм игъэунэхунущ, Бахъсэн и «Автозапчасть»-р кърагъэблэгъэнущи.
  • Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и пэщIэдзэ зэIущIэ- хэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Къундетей» (Шэджэм) — «Бедик» (Арщыдан) — 3:1, «Нартан» (Нартан) — «Союз» (Сэрмакъ) — 1:2, «ХьэтIохъущыкъуей» (Хьэ-
  • тIохъущыкъуей) — «Шэрджэс» (Шэджэм) — 1:0, «Родник» (Псынэдахэ) — «Псыкуэд» (Псыкуэд) — 3:2, «Нарт» (Нарткъалэ) — «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — 3:3, «Автозапчасть» (Бахъсэн) — «Керт» (Къэхъун) — 5:0, «Тэрч» (Тэрч) — «Ислъэмей» (Ислъэмей) — 2:3, «Налшык» (Налшык) — «Малка» (Малкэ) — 4:2.
  • КъыкIэлъыкIуэ джэгу- гъуэм щызэIущIэнущ «Шэрджэс» — «Родник», «ХьэтIохъущыкъуей» — «Тэрч», «Керт» — «Ислъэмей», «Бедик» — «Нартан», «ЛогоВАЗ» — «Малка», «Псыкуэд» — «Налшык», «Союз» — «Автозапчасть», «Нарт» — «Къундетей» командэхэр.
  • Хьэтау Ислъам.