ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нарткъалэ пщащэхэр

2018-04-12

  • Аруан щIыналъэм хыхьэ Нарткъалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Адыгэ пщащэ-2018» зэпеуэр. Зэхьэзэхуэм хэтахэр Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №2-м и 7-нэ классым щеджэ пщащэ цIыкIухэрат.
  •  
  • КъыдэкIуэтей ныбжьыщIэ цIыкIухэм гукъэкI яIэу, гуапэу, тэмакъкIыхьыу, укIытэ, гудзакъэ яхэлъу, Iэщабэ-Iущабэу, акъыл жану, бзаджагъэ тIэкIуми хуэмыхамэу нобэми къызэрагъэтэджыр наIуэ ящыхъуат къекIуэлIа псоми.
  • ХьэщIэу къеблэгъахэм ящыщт Аруан щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и управленэм и унафэщI Жэрыщты Олег, Аруан район Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ КъущхьэтIу Хьэутий, Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №2-м и унафэщI Шыбзыхъуэ Иннэ, абы и къуэдзэхэу Атэлыкъ ФатIимэрэ Алборэ Анзоррэ, Старэ Шэрэдж къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ щезыгъаджэ Алборэ Iэминат, адэ-анэхэр, еджакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.
  • КъэпщытакIуэ къалэныр а махуэм ягъэзэщIащ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщI Гугъуэтыж Ахьмэд, Аруан щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и управленэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ иIэ къудамэм и лэжьакIуэхэу ХьэщIэлI Зоерэ Балъкъэр Албинэрэ, районым адыгэбзэр щезыгъэджхэм я методикэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Хъуэст ФатIимэ, ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьакIуэ Семэн Маритэ, егъэджакIуэхэу Мамхэгъ Маргаритэрэ ТIымыщ Ларисэрэ, Старэ Шэрэдж къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ Шампар Эммэ сымэ.
  • Пщащэхэм Iэмал яIащ зыбжанэрэ утыку къихьэу лъэныкъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ къэпщытакIуэхэм я пащ-    хьэ зыкъыщагъэлъэгъуэну. Ахэр зэпеуащ пщэфIэнкIэ, къэфэнкIэ, езыхэм яда щыгъын гъэлъэгъуэнкIэ, хъуэхъуэнкIэ, нэгъуэщIхэмкIи.
  • ЗыкъыщрагъэцIыху Iыхьэм щегъэжьауэ гугъут абыхэм уахэдэну. Пщащэ цIыкIухэми фIы дыдэу зыхуагъэхьэзырат, ауэ псори зэхуэдащ жыпIэми щыуагъэщ. Абыхэм яхэтащ зи псэлъэкIэр, зыIыгъыкIэр, къэфэкIэр нэхъ дахи, бзэр нэхъ зыгъэбзэрабзи, зи щыгъыныр нэхъ гъэщIэгъуэни. Зэпеуэ щыхъукIэ Iэмал имыIэу зыгуэр япэ ищын хуейти, къэпщытакIуэхэм ягъэува балл бжыгъэхэр зэхалъхьэжа нэужь, увыпIэхэр мыпхуэдэу ягуэшащ: «Пщащэ щIыкIафIэ» — ДжэгуакIуэ Данэ; «Пщащэ нэIурыт» — Щоджэн Алинэ; «Пщащэ Iущыцэ» — Индэрокъуэ Даянэ; «Пщащэ нэфIэгуфIэ» — ЦIыпIынэ Маринэ; «Пщащэ акъыл жан» — Жамборэ Русалинэ; «Къафэм и пщащэ» — Хьэпэ Лаурэ; «Адыгэ пщащэ-2018» — Гъубжокъуэ Линэ.
  • ЗэIущIэм и кIэухым КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщI Гугъуэтыж Ахьмэд къыщыпсалъэм фIыщIэшхуэ яхуищIащ пшыхьыр къызэзыгъэпэща КIурашэ Эммэрэ Къущхьэ ФатIимэрэ.
  •  
  • ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ.