ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-04-12

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Зауэм и лъэужь». Хэку зауэшхуэм и ветеран Къашыргъэ Хьэмзэт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Ракурс». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Къумахуэ Мурадин (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». СССР-м альпинизмэмкIэ спортым и мастер Гулиев Исуф (12+)
 • 8.40 КъШР-м и цIыхубэ усакIуэ Бемырзэ Мухьэдин къызэралъхурэ илъэс 70 ирокъу. «ЛъэIу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «ЩIэблэм папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.25 «Морозко». Урыс таурыхъым къытращIык1а телепостановкэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.25 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 17.55 «МафIэм фыхуэсакъ!..» (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Уахътыншэ». Адыгэ литературэм и классик ПащIэ Бэчмырзэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Щхьэусыгъуэ зиIэ интервью». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Тау Пщыкъан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Бэйбики» (6+)
 • 6.40 «МафIэм фыхуэсакъ!..» (12+)
 • 7.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.25 «Щхьэусыгъуэ зиIэ интервью». Экономикэ щIэныгъэ-хэм я доктор Тау Пщыкъан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Джэгурэш». Класс нэхъыжьхэм щеджэхэм папщIэ зэпеуэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.25 «ЩIэблэ». Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и къэрал институт (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 19.30 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Ар сэращ…» Кулиевэ Жаннэрэ Ахмадулинэ-Кулиевэ Елизэветэрэ я гукъэкIыжхэр (12+)
 • 20.05 УсакIуэ Табаксоев Мухътар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Тхыдэр къэзыгъэлъагъуэ». Хъуажь Нэрмин (Тырку) (12+)
 • 20.55 «Дамыгъэтедзэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 18
 • Лажьэркъым
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «Сабиигъуэ» (6+)
 • 17.35 КаратэмкIэ КъБР-м пашэныгъэ къыщыхьынымкIэ  зэхьэзэхуэм къратык1 репортаж (12+)
 • 17.50 «Спорт ут цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Футбол-07» (12+)
 • 20.05 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». УсакIуэ-уэрэдус Давыдовэ Риммэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Ди псэлъэгъухэр». Темыркъан Заур (Германие) (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 19
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 ЩIэблэр дахагъэм хуэущииным зи лэжьыгъэр хуэгъэпса, Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ центрым и егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ я гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 6.50 «Ди псэлъэгъухэр». Темыркъан Заур (Германие) (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». УсакIуэ-уэрэдус Давыдовэ Риммэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Спорт ут цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.25 КаратэмкIэ КъБР-м пашэныгъэ къыщыхьынымкIэ               зэхьэзэхуэм къратыкI репортаж (12+)
 • 9.40 «Унэ цIыкIу». «Теремок» таурыхъым къытращIык1а постановкэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 10.15 «Футбол-07» (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «Гухэлъ макъамэхэр». Лирикэ концерт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущ1апIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 19.55 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщ1агъэмрэ». ТхакIуэ, драматург Теппеев Алим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «Ди пщэф1апIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.20 Слатюк Алексей. «ФIыуэ зэрилъагъур жеIэ». Холам-Безенги аузыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 20
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ТхакIуэ, драма-       тург Теппеев Алим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 Слатюк Алексей. «ФIыуэ зэрилъагъур жеIэ». Холам-Безенги аузыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущ1апIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!»               (12+)
 • 8.10 «Ди пщэф1апIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.25 «Адэжь щIэин». Тэхъу Мухьэжид. Къэхъун къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.20 «Нанэ и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.30 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 20.00 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 20.15 «Крымшамхаловым итхахэм дыкъоджэ — 2018» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Адэжь щIэин». Адыгэ диалектхэм ятеухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 «ГъащIэ гъуэгу». Лэжьыгъэм и ветеран Сэбан Дусэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 21
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 6.35 «Сабиигъуэ» (6+)
 • 7.00 «Крымшамхаловым итхахэм дыкъоджэ — 2018» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 8.15 «Адэжь щIэин».  Адыгэ  диалектхэм  ятеухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «ГъащIэ гъуэгу». Лэжьыгъэм и ветеран Сэбан Дусэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 9.15 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 9.45 «Нанэ и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.30 «Спортым и лъагапIэхэм хуэкIуэу» (16+)
 • 17.55 «ТекIуахэр». Беккиев Тамирлан (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 Узыншагъэм теухуауэ (16+)
 • 19.30 «Мутай». РСФСР-м и цIыхубэ артист, балетмейс-              тер Ульбашев Мутай къызэралъхурэ илъэс 95-рэ ирокъу (12+)
 • 20.00 «Уузыншэу, Балъкъэр!»  Балъкъэр лъэпкъым и автономиер щызэф1агъэувэжа махуэм  и щIыхькIэ концерт. ПэщIэдзэр  (12+)
 • 20.30 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Сценэм къыхуигъэщ1а». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «Уузыншэу, Балъкъэр!»  Балъкъэр лъэпкъым и автономиер щызэф1агъэувэжа махуэм  и щIыхькIэ концерт. ПэщIэдзэр  (12+)
 • 6.50 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ)                  (6+)
 • 7.15 «Мутай». РСФСР-м и цIыхубэ артист, балетмейстер Ульбашев Мутай къызэралъхурэ илъэс 95-рэ                ирокъу (12+)
 • 7.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00«Сценэм къыхуигъэщ1а». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.55 Мультфильм (6+)
 • 16.10 Пуркин Д. «ПыIэ плъыжь цIыкIу. КъыкIэлъыкIуэр…» Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 16.55 «Уузыншэу, Балъкъэр!»  Балъкъэр лъэпкъым и автономиер щызэф1агъэувэжа махуэм  и щIыхькIэ концерт. КIэухыр (12+)
 • 17.25 «Щэнхабзэмрэ дэрэ» (12+)
 • 18.00 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.45 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Левченкэ Василий (12+)
 • 19.55 «БэрэIущ». Класс нэхъыжьхэм щеджэхэм папщIэ зэпеуэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Апхуэдэущ зэрыслъагъур» КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шахмурзаев Алексей (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным теухуауэ              (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»                           (16+)
 •  
 •  «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 16
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 «ЩIэныгъэмрэ бзылъхугъэмрэ» (12+)
 • 18.30 «Круговорот». Къаныкъуэ Заринэ и тхылъыр утыку кърахьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 17
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Iуэхъу Iумэтджэрий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20  «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу».  Балъкъэр лъэпкъ хабзэхэр. Былым къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 «Тщыгъупщэ хъунукъым» (12+)
 • 18.30 «Хъыбар къызэрыгуэк1хэр». Къафэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу. «Кабардинка» гупым и къэфакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Куэшмэн Олеся (12+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 18
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 «Спортым и дуней». КъБР-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ, СССР-м и чемпион Роменский Владимир (12+)
 • 18.15 «Тхыдэм щыщ напэкIуэц1хэр».  «Кавказымрэ Мысырымрэ я пасэрей дуней» тхылъыр утыку кърахьэ (12+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 19
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Эстрадэм и артисткэ ПащIэ Ленэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 «ФIы щIэн». УсакIуэ  Бегиев Абдуллэхь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 ШоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ къэбэрдей драмэ                           театрым и артист Къардэн Заур (12+)
 • 18.25  «Пэшым екIу сурэт». Химие щIэныгъэхэм я доктор Хьэшыр Светланэ (12+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 20
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 18.00 «Iэщ1агъэл1хэр». Адыгэ оперэ студиер къэзыуха Хъущт Мурадин (12+)
 • 18.30  «Вагъуэбэ». Жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ Хутуев Хьэнэфий къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу (12+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 21
 • 8.00 «Ди щIэинхэр». Балъкъэр цыхъархэр (12+)
 • 8.10 «Лермонтовымрэ Кавказымрэ». Документальнэ фильм (12+)
 • 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 22
 • 8.45 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •  
 •  «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 16
 • Сыхьэти 7-м къыщыщIэдзауэ сыхьэт 11-рэ
 • дакъикъэ 45-рэ пщIондэ лэжьэнукъым
 • 12.1012.40 «Iуэху куэд щызэфIагъэкI блыщхьэ»
 • 12.4013.00 «Къуршхэм я макъамэхэр». Абдуллаев Б. и уэрэдхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэгъуэм»
 • 16.2516.50 «Адыгэ уэрэдхэмрэ ахэр зыхъумахэмрэ» циклым щыщщ. КъардэнгъущI Зырамыку (адыгэбзэкIэ)
 • 16.5017.00 «ШыкIэпшынэм и макъыр». Къурашэ Арсен (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 17
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «Долинск и розэхэр». КIуащ Верэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.40 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4013.00 Гуртуев М. и «Пащтыхьыгъуэ телъыджэм и уэрэдхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.4514.00 «ЦIыхуитIым зэдыжаIэ уэрэдхэр». Газаевхэ А., З. сымэ ягъэзащIэ уэрэдхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 Журт Биберд и «Мэрэмэжьей» къытращIыкIа радиопостановкэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 Аттоев Магомет. «Къузгъун» Iуэтэжыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 18
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «Вагъуэбэ». Урусовэ Раисэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «Гъуэгу тетхэм я радио».
 • 12.3012.45 «ХъыбарIуатэм и пхъуантэ цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4513.00 «Гъатхэ макъамэхэр». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Фэр папщIэ». Концерт
 • 16.2516.50 Нало Заур. «Гъуэбжэгъуэщ» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.5017.00 «Макъамэр макъамэм кIэлъыкIуэу»
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр»
 • 18.3018.33 «Псэр щытынш щIыпIэ»
 • 18.3319.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «Лъагъуныгъэм и псынэ». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «Зи чэзу дыдэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.3012.45 Маммеев Ибрэхьим и гукъэкIыжхэр. «Си бзу дамэхухэр». Япэ Iыхьэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4513.00 «Таурыхъхэм я ауз» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.40 «Зэманым и лъэужьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.4014.00 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.2516.45 «Уэрэ уи цIэмрэ». Журтубаев М. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Командная строка»
 • 18.3519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.257.45 Нало Ахьмэдхъан. «Алыфбей» рассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «ТекIуэныгъэм ухуэзышэ гъуэгуанэ кIыхьыр». Доттуев И. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «Винил-кафе»
 • 12.3012.45 «Мамырыгъэмрэ гуапагъэмрэ яхуэуса». Къэжэр Пётр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4513.00 «Фэр папщIэ уэрэд жызоIэ». Бечеловэ Заремэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.40 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр»
 • 13.4014.00 «Къуршхэри мазэгъуэ нэхум хэсыхьу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.33 «Псэр щытынш щIыпIэ»
 • 18.3319.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 21
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 12.1012.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.2512.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4013.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 22
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2510.50 Алиев Ш. «Дерс» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 10.5011.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.45 БжэныкIэ Мухьэб. «Абыкъухьэблэ» поэмэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4513.00 Уэрэдхэмрэ къызэрыфэ пшыналъэхэмрэ (адыгэбзэкIэ)
 •  
 •  КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 16
 • «ХъыбарыщIэхэр»:
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Томпа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Томпа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 •  
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 17
 • «ХъыбарыщIэхэр»:
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур — нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур — нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 – «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 18
 • Сыхьэти 2- м къыщыщIэдзауэ сыхьэти 10 пщIондэ лэжьэнукъым
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 – «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.302.00 «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр»:
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Дунейр — нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Дунейр — нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ»
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр»:
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 21
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр:8.00, 15.00
 • «Новости».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (12+)
 • 11.00 — «Томпа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ»
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Томпа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ»
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)