ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лэжьыгъэхэр Iахын щIадзэ

2018-04-12

  • ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым (Налшык къалэ) накъыгъэм и 4-5 махуэхэм щекIуэкIынущ «Кинокавказ» зыфIаща япэ Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалым и япэ зэхыхьэр. КъызэгъэпэщакIуэхэм абы хэтыну ирагъэблагъэ кинематографист IэщIагъэм ирилажьэу е ар гъэунэхун щIэзыдзагъащIэу илъэс 16-м щыщIэдзауэ 35-м нэсыху зи ныбжьхэр. Лэжьыгъэхэмрэ лъэIу тхылъхэмрэ Iахынущ мэлыжьыхьым и 22 хъуху. Ар зэрыгъэхьэзырын хуей щIыкIэри итщ, лъэIу тхылъри къыщыбгъанэ хъунущ www/kinokavkas.ru сайтым.
  •  
  • Лэжьыгъэ нэхъыфIхэр къыщыхахынущ фестивалым мы и унэтIыныгъэхэмкIэ: фильм кIэщIхэр, анимацэ     фильмхэр, документальнэ фильмхэр, социальнэ рекламэ.
  • КъэпщытакIуэ гупым хэтынущ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм, Москва къалэм кинематографиемкIэ я IэщIагъэлIхэр.
  • Зэхыхьэм и екIуэкIыкIэнум, хэбгъэхьэ хъуну лэжьыгъэхэм, нэгъуэщIхэми ехьэлIа псори къыщыпщIэфынущ ищхьэкIэ къыщытхьа www/kinokavkas.ru сайтым.
  • Апхуэдэуи упщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ      8-928-078-17-81 (Ажэгъуей Заринэ), 8-928-914-17-84 (Челикин Артём) телефонхэмкIэ.
  • Электрон хэщIапIэр: kinokavkas@mail.ru
  • БЛИЙ  Даянэ.