ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэт зи насып къикIынур?

2018-04-12

  • Урысей Федерацэм  футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ»   гупым и зи чэзэу джэгугъуэр вэсэмахуэ ирагъэкIуэкIащ. Чристэнхэм  я    IутIыж махуэшхуэм зэ- рытехуам къыхэкIыу краснодардэсхэр къэлъаIуэри, «Спартак-Налшыкым» щыIущIэн хуея пIалъэр накъыгъэм (майм) и 24-м ягъэIэпхъуащ икIи ди щIалэхэр хэмыту адрейхэр зэпеуащ.
  •  
  • Зэхьэзэхуэр иухыным иджыри мазэрэ ныкъуэрэ иIэж пэтми, гурыIуэгъуэщ япэ дивизионым хэтыну Iэмал къезыт путёвкэ закъуэм «Армавир»-мрэ «IэфIыпсымрэ» фIэкIа зэрыщIэмыбэныфынур. Адрей я хьэрхуэрэгъухэм ахэр очко тIощIым нэблагъэкIэ ящхьэщыкIащ икIи къалъэщIыхьэжынIауэ шынагъуэ щыIэкъым. Абы щыгъуэми икIэм-икIэжым хэт бжьыпэр Iэрыхьэнуми жыжьэуи наIуэкъым. Иджып-сту «Армавир»-мрэ «IэфIыпсымрэ» сыт и лъэныкъуэкIи зэтохуэ, иужьым зы топ закъуэкIэ нэхъ мащIэ зэрыдигъэкIам къищынэмыщIауэ. Зэхьэзэхуэм и кIэухым ирихьэлэIу а тIури Налшык щыджэгуну- щи, хэт ищIэн ди щIалэхэм куэдкIэ елъытауэ щытынкIэ хъуфынущ хэт и насып къикIынуми.
  • Хамэ стадионхэм щыхьэщIа пэтми, бжьыпэр зэдэзыIыгъхэм джэгугъуэ блэкIам зэдэууэ я очко бжыгъэм щырыщ хагъэхъуащ. Апхуэдэу Прогресс посёлкэм IэфIыпсдэсхэр «Биолог-Новокубанск»-м 3:0-у щефIэкIащ, Армавир икIахэр Ставрополь къалэм хэгъэрейхэм 2:0-у щытекIуащ.
  • Налшык и «Спартак»-м зэгуэрым и тренер нэхъыщхьэу щыта Ешыгу Сэфарбий нэгъабэ и кIэухым Мейкъуапэ и «Дружба»-м игъэзэжащ. Абы лъандэрэ Адыгейм и футболистхэм къыумыцIыхужыну заужьащ. ЖыпIэну ирикъунщ иужь джэгугъуитхуми мейкъуапэдэсхэр   зэрыщытекIуар икIи епщыкIузанэ увыпIэм икIыу етхуанэм нэс зэрыдэкIуэтеяр. Вэсэмахуэ «Дружба»-м Нэзрэн къалэм 1:0-у щыхигъэщIащ щIыпIэ «Ангушт»-р. Ди къуэшхэм я текIуэныгъэ-хэм къыпащэфынущ ды-зыхуэкIуэ щэбэтым — гъатхэпэм и 14-м абыхэм ирагъэблэгъэнущ «Спартак-Налшыкыр».
  • Дэтхэнэ зы очкоми мыгъэрей зэхьэзэхуэм щыщогуфIыкI турнир таблицэм и кIэух увыпIэм  щытхэр. Арауэ къыщIэкIынщ  ахэр щIызэдэгуашэри. Апхуэдэу щащIащ «Кубань-2» (Краснодар)- «Академия» (Дон Iус Ростов), «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)      — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Пятигорск) зэIущIэхэм. Япэм топ зырызкIэ щызэхъуэжащ (1:1), адрейм бжыгъэр къыщызэIуахыххакъым (0:0).
  • Мэхъэчкъалэ и командитIым я зэхуаку мы гъэм зэныкъуэкъуныгъэшхуэ дэлъкъым. Ар нэрылъагъу ищIащ вэсэмахуэрей зэIущIэм «Легион Динамо»-м «Анжи-2»-р бжыгъэшхуэкIэ (3:0-у) зэрыщыхигъэщIам.
  • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым гъатхэпэм и 14-м щекIуэкIынущ.
  • Жыласэ  Заурбэч.