ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъущхьэМурадин и дыжьын медаль

2018-04-12

  • Болгарием и къалащхьэ Софие иджы­благъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ 56-нэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Колов Данрэ Петров Никитэрэ я фэеплъ зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ Къущхьэ Мурадин.
  •  
  • И хьэрхуэрэгъухэм зы Iэмали яримыту хигъащIэурэ ди лъэпкъэгъур финалым нэсащ. Ки­лограмми 125-рэ зи хьэлъагъхэм я финал зэ­IущIэм абы къыщыхуэзащ бэнэкIэ хуитымкIэ иджырей дунейпсо чемпион Куржым щыщ Петриашвили Гено. ЗэпэщIэтыныгъэм очко бжыгъэкIэ къыщыхагъэщIа Къущхьэ Мурадин ды­жьын медалыр къихьащ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Къущхьэ Мурадин Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Дагъыстэнымрэ я цIэкIэ мэбанэ.
  • Къэхъун  Бэч.