ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыщэ бгъэхэIухэр иратыж

2018-04-12

  • Бахъсэн къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэр жыджэру хэтащ «Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжыныгъэмрэ сыхуэхьэзырщ» урысейпсо физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфакIуэ комплек-      сым икIи я ныбжьым хуэфэщэн мардэхэр ягъэзэщIащ. Мамхэгъ Хьэчим иджыблагъэ дыщэ бгъэхэIухэр яритыжащ Къардэн Ф., Бырхьэм З., Аджий М., Берд Р., БжыкIший А., Калашников В., Нэзэр А., Ахъий А., Тау Л., АфIэунэ Д., Жэмбей Ж., ГъущIапщэ З., Щомахуэ А., Балъкъыз А. сымэ. ГТО-м и мардэхэр абыхэм фIы дыдэу ягъэзэщIащ икIи спорт гъэхьэзырыныгъэ нэс зэрабгъэдэлъыр къагъэлъэгъуащ.
  •  
  • ЩIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим псоми ехъуэхъуащ къалэжьа дамыгъэхэр къазэрыIэрыхьэжамкIэ икIи, иджыри зэ къытригъэзэжу, къыхигъэщащ спортым лъэпкъым узыншагъэ къызэрыхилъхьэр, зэрипсыхьыр. КъищынэмыщIауэ, жиIащ администрацэм и лэжьакIуэхэм апхуэдэ зэ-фIэкI лъагэ къазэрыкъуэкIамкIэ зэрыгушхуэр.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, ГТО-м и мардэхэр къэIэтыжыныр Урысейм и Президент Путин Владимир 2013 гъэм къыхилъхьауэ щытащ. 2014 гъэм и гъатхэм СпортымкIэ министерствэм зэхигъэуващ ар зэрагъэзэщIэну Iэмалхэр. Я хьэлъагъ елъытауэ ГТО-м и мардэхэр лIэужьыгъуэ 11-у гуэшащ, абы къызэщIеубыдэ цIыхухъухэри цIыхубзэхэри, сабийхэри балигъхэ-ри. Дэтхэнэ зы гупым щхьэкIэ мардэ           щхьэхуэхэр щыIэщ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ-хэм ящыщу Бахъсэн къалэр спортым нэхъ етауэ зыхуэзыгъасэхэм ящыщщ. Ар къагъэлъэгъуащ абы щыпсэухэм — нэхъ  сабий дыдэхэм къыщыщIэдзауэ нэхъыжьыIуэхэм я деж щиухыжу. Ахэр псори жыджэру хэтщ ГТО комплексым къызэщIиубыдэ Iуэхугъуэхэм.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ Замир.