ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нартсанэ зэIузэпэщ ящI

2018-04-12

 • Къэбэрдей тIуащIэкIэ зэджэу щыта щIыпIэм хиубыдэ Кисловодск (Нартсанэ) европей къалэ-курортхэм я зэгухьэныгъэм хагъэхьэну мурад щыIэщ. А Iуэхур зэрыкIуатэм и нэIэ тетщ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ. Иджыблагъэ ар аргуэру мы къалэм щыIащ, Курорт паркым, Нартсанэ галереем, нэгъуэщI щIыпIэхэми щекIуэкI лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ.
 •  
 • Кисловодск къалэм и зы теплъэ .

 • Лермонтовым и фэеплъ.

 • Курорт паркым и зыплъыхьыпIэ.

 • — Илъэситху блэкIам Кисловодск хэпщIыкIыу зихъуэжащ, гъуэгухэр, унэ IуплъапIэхэр, уэрамхэр нэхъыфI, нэхъ дахэ хъуащ, скверхэм я бжыгъэм къыхэхъуащ, — жиIащ Матвиенкэ. — Нэхъыщхьэращи, цIыхухэм фIыуэ ялъагъу я къалэр. Ахэращ ГуэлыщIэм пэгъунэгъуу илъэс куэд лъандэрэ кIэрыхубжьэрыхухэр зэрызэтракIутэм и хъыбар къызэзыгъэщIар.  Ар къэбгъэхъу мыхъунщ, сыту жыпIэмэ Кавказ Минеральнэ Псыхэр щIыналъэм щыIэ псыр зыкIи нэхъ пудкъым щIыдагъэм нэхърэ. Аращ минеральнэ псыхэм  дахуэсакъын щIыхуейр.
 • Матвиенкэ зэрыжиIамкIэ, ГуэлыщIэ щIыпIэр ягъэкъэбзэжыныр экологие шынагъуэншагъэм теухуауэ зэфIахыну лэжьыгъэм щыщу ягъэбелджылащ, икIи мы гъэм къриубыдэу щIы гектари 4-р ягъэсэжу абдеж жыгрэ удзрэ щыхасэжын хуейщ.
 • Унафэ икIэщIыпIэкIэ тращIыхьыну къапэщылъщ «Россия» кинотеатрым. Ар илъэс 20 лъандэрэ цIыху зыщIэмыхьэж, мащIэ-мащIэурэ хэкIуэдэж унэщ, абы щыгъуэми Кисловодск къалэ администрацэм къыпэщыту, къалэкум ит  уэрамым фэ къытримыгъауэу.
 • Матвиенкэ мыарэзыми, жиIащ мыпхуэдэ IуэхущIапIэм зыгуэрым и мылъку къыхебгъэлъхьэну зэры-мытыншыр къызэрыгурыIуэр (фейдэ щIэх къызэримытыжынум къыхэкIыу), ауэ икIэщIыпIэкIэ зы унафэм хуэкIуэн зэрыхуейр.
 • ИлъэситI хъуащ Матвиенкэ Кисловодск къакIуэурэ Iуэхур зытетым зыщигъэгъуазэу, лэжьыгъэ къапэщылъхэр яубзыхуу къызэрекIуэкIрэ. Абы и фIыгъэщ Колоннадэм пэгъунэгъуу щыта сату щIапIэхэр ягъэIэпхъуэу а уэрамыр къабзэ, хуит зэрыхъужар, Курорт бульваркIэ зэджэр удз гъэгъахэмкIэ зэрагъэщIэрэщIар, Каскад дэкIуеипIэ зэхэкъутар къыпхуэмыцIыхужыну зыхуей зэрыхуагъэзар.
 • Нартсанэ къызэрыщIэрэщIэжынум шэч хэлъкъым, ар къэрал Iуэху щыхъуакIэ. Къалэ-курорту зрагъэужьыну зыхуагугъа Налшыки «и насып къикIыну» дыхуэхъуэпсэнырщ зэкIэ къытхуэнэр.