ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-04-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и  Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэу гъэувын КIэрэф Мурат Анатолий и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м
 • №39-УГ
 •  
 • КIэрэф Мурат Анатолий и къуэр 1978 гъэм Налшык къалэм къыщалъхуащ. Абы Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр «экономикэ», «юриспруденцэ» IэщIагъэхэмкIэ къиухащ. КъБР-м ФинансхэмкIэ и министерствэм бюджетымкIэ и къудамэм и IэщIагъэлI пажэу 2000 гъэм лэжьэн щIидзащ. 2002 гъэм щегъэжьауэ а министерствэм хьэрычэт Iуэхум зегъэужьынымкIэ и къудамэм и IэщIагъэлI нэхъыщхьэу, хьэрычэт лэжьыгъэр зэблэгъэкIынымкIэ къудамэм и унафэщIу щытащ. 2004 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм экономикэ зыужьыныгъэмрэ сатумкIэ и министрым и къуэдзэу ягъэуващ. 2012 гъэм и щэкIуэгъуэм щегъэжьауэ КъБР-м финансхэмкIэ и министру лэжьащ. 2014 гъэм и накъыгъэ мазэм щыщIэдзауэ нобэм къэсыху Федеральнэ налог къулыкъущIапIэм и Управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщIу щытащ.
 • Унагъуэщ, быниплIиIэщ.