ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ебгъуанэ зэIущIэращ къыщыхагъэщIэфар

2018-04-07

 • СКА (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (0:0). Батайск. «Локомотив» стадион. Мэлыжьыхьым и 4-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр Костевич (Курск), Селезнёв (Воронеж), Мирошник (Ставрополь).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Газаев (КIэдыкъуей, 66), Мэшыкъуэ, Михайлов (Дэхъу, 81), Шаваев, Каркаев (Белоусов, 85), Машэжь (Къурмэн, 83), Бацэ.
 • СКА: Афанасьев, Рябоконь, Фёдоров (Ермаков, 64), Борисов, Мироник, Гаранжэ, Гыстаров, Клышэ (Наполов, 72), Гусейнов (Гребенюков, 90), Демидэ (Чернышов, 46), Бабаев (Боков, 62).
 • Топыр дигъэкIащ Гусейновым, 81 (1:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Рябоконь, Демидэ, Машэжьым, Шаваевым, Борисовым.
 •  
 • Куэд щIауэ дызыщIэхъуэпс гуп мы гъэм щызэхуашэсащ «Спартак-Налшыкым». Абы зы цIыхуи хэткъым Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщамылъхуауэ икIи топ джэгуным зыщыхуимыгъэсауэ. Къэзылъытэхэр гъунэжт апхуэдэ щIыкIэкIэ футбол командэ иджырей зэманым зэхамыгъэувэу икIи Iэмал имыIэу нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIахэр зыхэгъэхьапхъэу. Армырауэ ехъулIэныгъэ щымыIэну жызыIахэм дерс щхьэпэ иратащ Трубицин Сергейрэ КIэбышэ Зауррэ щIымахуэ кIуам зэхуашэсахэм. Мы гъэм зэхьэзэхуэм зэрыщIидзэжрэ я хьэрхуэрэгъу псори хагъащIэу ахэр къекIуэкIащ икIи я джэгукIэфIымкIэ дэрэжэгъуэ къыдат, къэкIуэну дахэр зэраIэр наIуэ тщащIу.
 • Дауи, текIуэныгъэ защIэкIэ гъащIэр зэхэлъкъым, укъыщыхагъэщIи абы ущрохьэлIэ. Апхуэдэу бэрэжьей кIуам къыщыхъуащ Батайск къалэм — зэIущIэм и кIэухым Дон Iус Ростов и СКА-м зы топ закъуэ къызэрыхудигъэкIам и зэранкIэ ди щIалэхэм къатекIуащ. Абы ипэкIэ джэгугъуи 8 хъуауэ налшыкдэсхэм зыри къапэлъэщатэкъым. Нэгъабэ жэпуэгъуэм и 29-м Армавир къызэрыщыхагъэщIэрэ ахэр 6 я хьэрхуэрэгъухэм ефIэкIат, адрей 2-м щызэрытегъэкIуатэкъым. Абы щыгъуэми ди щIалэхэм топ 14 дагъэкIат, къыхудагъэкIар зэрыхъур 3-т. Дэтхэнэ командэ лъэрызехьэм и дежкIи ар ехъулIэныгъэшхуэщ, зэхуашэсагъащIэ гупым и гугъу умыщIыххи.
 • СКА-м щыдэджэгуами, «Спартак-Налшыкыр» нэхъ жыджэру щытащ, псом хуэмыдэу зэIущIэм и япэ Iыхьэм. Бацэ Къантемыри, Мэшыкъуэ Хьэчими, Машэжь Ратмири, адрейхэми къыхэжаныкIыну Iэмал гъуэзэджэхэр яIащ. АрщхьэкIэ мы зэм я насып къикIакъым.
 • Джэгум и кIэухым ди щIалэхэм я къарур зэкIуэщIар къагъэсэбэпри, хэгъэрейхэм щIакъузащ икIи очкоищыр яфIэзыгъэкIуэда топ закъуэр дыдейхэм къыхудагъэкIащ. Псалъэм къыдэкIуэу къыхэдгъэщынщи, налшыкдэсхэр дяпэкIэ нэхъ елэжьыпхъэщ я зэфIэкIыр зэIущIэм и кIыхьагъкIэ зэрытрагуэшэным. ЖыпIэну ирикъунщ иужь джэгугъуищми я кIэух дыдэ дакъикъэхэм топ къызэрыхудагъэкIар.
 • А Iуэхугъуэм егупсысыну «Спартак-Налшыкым» и тренерхэм махуэ зыбгъупщI яIэщ. Ахэр къахукъуэкIащ дызыхуэкIуэ тхьэмахуэм зыIущIэн хуея «Краснодар-2»-р щыджэгуну махуэр ягъэIэпхъуэну къызэрылъэIуам. Профессионал Футбол Лигэм ар диIыгъащ. Иджы ди щIалэхэм краснодардэсхэр къыщрагъэблэгъэнур накъыгъэм (майм) и 24-рщ.
 • АдэкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:1, «Краснодар-2» (Краснодар) — «Ангушт» (Нэзрэн) — 2:2, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 2:1, «IэфIыпс» (IэфIыпс) — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:0, «Черноморец» (Новороссийск) — «Академия» (Дон Iус Ростов) — 0:0, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 5:1, «Армавир» (Армавир) — «Кубань-2» (Краснодар) — 4:0.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» щригъэкIуэкIынур мэлыжьыхьым и 14-ращ. А махуэм ди щIалэхэр Адыгейм и къалащхьэм щаIущIэнущ Мейкъуапэ и «Дружба»-м.
 • Жыласэ Заурбэч.