ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХъуэкIуэн Мурат илъэс 60 зэрырикъумкIэ дохъуэхъу!

2018-04-05

  • ПщIэ зыхуэтщI Мурат! ЩIэныгъэлI цIэрыIуэм, жылагъуэ лэжьакIуэм уи ныбжьыр илъэс 60 зэрырикъумкIэ дынохъуэхъу!
  •  
  • Дэ узэрытцIыхур зи IэщIагъэм хуэIэзэ лэжьакIуэущ, мурад лъагэхэр зиIэ, къару мыкIуэщIыж, егугъуныгъэшхуэ зыхэлъ цIыхуущ. Уи гъащIэ бгъэдыхьэкIэм, ерыщагъым, Iуэхум нэгъэсауэ узэрыдихьэхым адрейхэр зыбгъэдэт IэнатIэм егугъуным хуеунэтI икIи ахэр уэ пщIыгъуу япэкIэ уошэ.
  • Уэ егъэджэныгъэ-гъэ- сэныгъэ, къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм хуэIэзэ ухъуащ икIи а Iэзагъэр IэщIагъэлIхэр щыбгъэхьэзыркIэ тэмэму къыбогъэсэбэп, ахэр егугъуныгъэм, цIыхугъэм, хэкур фIыуэ лъагъуным хубоунэтI.
  • Уэ уи гъащIэр цIыхубэм, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм ятелэжьэнымкIэ щапхъэщ. Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и егъэджакIуэу, кафедрэм и унафэщIу улажьэурэ, уэ куэд хэпщIыхьащ щIэныгъэ нэхъыщхьэм хуегъэджэнымкIэ IэнатIэм зегъэужьыным.
  • Лэжьыгъэм узэрыхуэерыщым, цIыхум яхуэфащэ гулъытэ зэрахуэпщIым къыхэкIыу уэ сту-дентхэм, щIэныгъэм и IэнатIэм пэрыт интеллегенцэм, цIыхубэм я щытхъу къэблэжьащ.
  • Дынохъуэхъу узыншагъэ, творческэ ехъулIэныгъэ-хэр уиIэну, щIэныгъэм и IэнатIэмрэ жылагъуэ лэжьыгъэмрэ уи зэфIэкI иджыри куэдрэ къыщыбгъэлъэгъуэну.
  •  КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтхэмрэ абы и Аппаратым и лэжьакIуэхэмрэ.