ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэм и зи чэзу чемпионатыр зэхаублэ

2018-04-05

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм и чемпионатым щIидзащ. Абы и япэ джэгугъуэхэм къагъэлъэгъуащ мы гъэми зэхьэзэхуэр гуащIэ зэрыхъунур.
  •  
  • Республикэм и нэгъабэрей чемпион «Автозапчасть»-м наIуэ ищIащ дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэхэм иджыри зэрыщIэбэнынур. ПэщIэдзэ джэгугъуэхэр абы нэгъуэщI стадионхэм щригъэкIуэкIами, текIуэныгъэхэр зыIэригъэхьащ. Апхуэдэу бахъсэндэсхэм япэщIыкIэ Шэджэм къалэм «Шэрджэсыр» щыхагъэщIащ, къыкIэлъыкIуэу Джылахъстэнейм «Тэрч»-м щефIэкIащ.
  • «Автозапчасть»-м дэщIыгъуу зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ Бабугент и «ЛогоВАЗ»-м. А командитIращ пэщIэдзэ джэгугъуитIми щытекIуэфар.
  • Нэгъабэрей зэпеуэм дыжьын медалхэр къы-щызыхьа «Тэрчым» и футболистхэм мыгъэрейр ехъулIэныгъэкIэ ирагъэжьат, Нартан очкоищ щызыIэрагъэхьэри. АрщхьэкIэ къыкIэлъыкIуэу бахъсэндэсхэм къызэрыхагъэщIам я гукъыдэжыр ириудыхащ.
  • МыIейуэ щIидзащ Сэрмакъ и «Союз»-ми. Нарткъалэ щытемыкIуэфами, Шэджэм и «Къундетейр» къыщригъэблэгъам иригъэкъужащ, хьэщIэхэм топибл яхудигъэкIри.
  • Гу лъытапхъэщ мыгъэрей зэхьэзэхуэм «Псыгуэнсур» зэрыхэмытыр. Щхьэусыгъуэр абы трагъэкIуэдэн мылъку зэрамыIэрщ.
  • Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и пэщIэдзэ зэIущIэхэм кърикIуа бжыгъэхэм: япэ джэгугъуэ «Бедик» (Арщыдан) — «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — 3:5, «Шэрджэс» (Шэджэм) — «Автозапчасть» (Бахъсэн) — 1:3, «Ислъэмей» (Ислъэмей) — «Псыкуэд» (Псыкуэд) — 3:3, «Родник» (Псынэдахэ) — «Налшык» (Налшык) — 0:2, «Нарт» (Нарткъалэ) — «Союз» (Сэрмакъ) — 1:1, «Къундетей» (Шэджэм) – «Керт» (Къэхъун) — 2:1, «Нартан» (Нартан) — «Тэрч» (Тэрч) — 0:1, «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — «Малка» (Малкэ) — 3:1; етIуанэ джэгугъуэ«ЛогоВАЗ»«Налшык»1:0, «Малка» — «Родник»3:0, «Псыкуэд»«ХьэтIохъущыкъуей»4:2,«Тэрч»«Автозапчасть» 0:1, «Ислъэмей» — «Шэрджэс» — 5:1, «Керт» — «Нартан» — 0:1, «Союз» — «Къундетей» — 7:2, «Бедик» — «Нарт» — 1:2.
  • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэм щызэIущIэнущ «Нарт» — «ЛогоВАЗ», «Автозапчасть» — «Керт», «Тэрч» — «Ислъэмей», «Налшык» — «Малка», «Къундетей» — «Бедик», «Нартан» — «Союз», «ХьэтIохъущыкъуей» — «Шэрджэс», «Родник» — «Псыкуэд» командэхэр.
  • Хьэтау Ислъам.