ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шуудзэм и щIыхькIэ

2018-04-05

  • 1942 гъэм и гъэмахуэмрэ бжьыхьэмрэ Сталинград и бгъэдыхьэпIэхэр лIыгъэ яхэлъу зыхъумахэм яхэтащ 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэм и зауэлIхэр. Ростов областым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыхэкIуэдащ ди шууейхэм я нэхъыбэр икIи 4500-м ящыщу псэууэ къэнэжар и Iыхьэ щанэ иримыкъуращ. Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи псэр зытахэм я фэеплъ зэхьэзэхуэ армэ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Ерчэн Темболэт и цIэр зэрихьэу Нарткъалэ дэт спорткомп-лексым.
  •  
  • Къэхъун къуажэм дэта курыт школыжьым и пщIантIэращ 115-нэ шу дивизэм и 316-нэ полкыр къыщызэрагъэпэщар. Иджы абы и зы лъэныкъуэмкIэ мэжджыт дащIыхьащ, адреймкIэ спорткомплекс щаухуауэ цIыкIухэм армэ Iэпщэрызауэм зыщыхуагъасэ.
  • Шуудзэм щызэуахэм я къекIуэкIыкIар зэхэгъэкIыным къаруушхуэ трегъэкIуадэ егъэджэныгъэ IэнатIэм илъэс куэд щIауэ пэрыт Гулэжын Беслъэн. Аращ зи жэрдэмыр гъат- хэ кIуам Къэхъун курыт еджапIэ №1-м и пщIантIэм КъБР-м ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэм къыIиха хуей 115-рэ зэрыщыхасамрэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэм хэту Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ абдежым къызэрыщызэIуахамрэ. Мис иджы, Къэбэрдей-Балъкъэрым Армэ IэпщэрызауэмкIэ и федерацэр и щIэгъэкъуэну, зэхьэзэхуэ ин къызэригъэпэщащ. Абы кърихьэлIащ ди республикэм и щIыпIэ псоми къикIа спортсменхэр.
  • Зэхьэзэхуэм щIидзэн ипэкIэ Нарткъалэ и спорткомплексым пэкIу щекIуэкIащ. ЗэIущIэм кърихьэлIахэу Аруан районым и щIыпIэ самоуправленэм и советым и унафэщI КIущ Валерэ, абы и къуэдзэ КъарэцIыкIу Мухьэмэд, щIыналъэ администрацэм физкультурэмрэ спортымкIэ и къудамэм и унафэщI КIурашын Владимир, Къэхъун къуажэ админист- рацэм и Iэтащхьэ Къандэхъу Лео-нид, ветеранхэм я щIыпIэ советым и тхьэмадэу илъэс куэдкIэ лэжьа Джэдгъэф Мухьэрбий, Германием щыIа советыдзэм и гупым къулыкъу щызыщIахэм я республикэ къудамэм и пашэ Гулэжын Беслъэн, Къэбэрдей-Балъкъэрым Армэ IэпщэрызауэмкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Шэрджэс Заурбэч, хьэщIэ лъапIэхэу 115-нэ шуудзэм и командиру щыта Скороход Антон и къуэрылъхум и къуэ Роман, Астрахань областым Армэ IэпщэрызауэмкIэ и федерацэм и унафэщI Биймурзаев ТIэхьир сымэ къыхагъэщащ щIалэгъуалэр узыншэу, хэкупсэу къэгъэтэджэным мыхьэнэшхуэ зэриIэр икIи абыхэм я насыпым папщIэ зи псэр зытахэр зэи зыщагъэгъупщэ зэрымыхъунур.
  • Пщыхьэщхьэ кIасэ хъухукIэ зэпеуэ гуащIэхэр екIуэкIащ. Я ныбжьрэ хьэлъагърэ елъытауэ спортсменхэр гуп тIощIу гуэшауэ щытащ икIи дэтхэнэми щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ медалхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ иратащ.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ Заурбэч.