ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-04-03

 • Ахъуэхъу Т. Б. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ къулыкъур Ахъуэхъу Таймураз Борис и къуэм щхьэщыхын, нэгъуэщI лэжьапIэ зэрыкIуэм къыхэкIыу.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                         Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м
 • №34-УГ
 •  
 • Ахъуэхъу Таймураз и къулыкъущIэ
 • Дыгъуасэ зэхэта Налшык къалэ округым и щIыпIэ самоуправленэм и Советым и зэIущIэм республикэм и щыхьэрым и администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэу щагъэуващ КъБР-м и Правительствэм и япэ вице-премьер Ахъуэхъу Таймураз. А махуэ дыдэм депутатхэм абы и пщэ иралъхьащ къалащхьэм и администрацэм и унафэщIым и къалэн-хэр.
 •  
 • Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэу щыта Алэкъей Арсен и къулыкъум трагъэкIащ, нэгъуэщI лэжьапIэ зэрагъэкIуам къыхэкIыу.
 • Ахъуэхъу Таймураз Борис и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м хыхьэ Бахъсэн къалэм 1971 гъэм къыщалъхуащ. Ломоносовым и цIэр зезыхьэ МКъУ-м социологиемкIэ и къудамэмрэ КъБКъУ-м и юридическэ факультетымрэ фIы дыдэу къиухащ.
 • 1996 гъэм лэжьэн щIидзащ. Федеральнэ хабзэхъумэ, налог IэнатIэхэм пэрытащ. 2015 гъэм и гъатхэпэм щыщIэдзауэ КъБР-м лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэщ. 2015 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм ягъэуващ КъБР-м щыIэ УФК-м и унафэщIу. 2016 гъэм и щэкIуэгъуэм щегъэжьауэ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэщ, 2017 гъэм и бадзэуэгъуэ мазэ лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и УнафэщIым и япэ къуэ-дзэщ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.