ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-04-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр къулыкъур  гъэзэщIэнум теухуауэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министру гъэувын Алэкъей Арсен Михаил и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ                                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м
 • №36-УГ
 • Алэкъей Арсен и IэнатIэр ехъуэж
 • КIуэкIуэ Юрий и УказкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ-дзэу — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министру дыгъуасэ ягъэуващ нэхъапэм Налшык къалэ округым и администрацэм и Iэтащхьэу лэжьа Алэкъей Арсен.
 •  
 • Министерствэм и унафэщIу щыта Емуз Нинэ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм лэжьапIэ ягъэкIуащ.
 • Алэкъей Арсен Михаил и къуэр 1960 гъэм Тырныауз къалэм къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр агромелиоративнэ институтым и егъэджакIуэу 1989 гъэм лэжьэн щIидзащ. 1993 гъэм щегъэжьауэ 1997 гъэ пщIондэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым къэрал-хабзэ дисциплинэхэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжьу, унафэщIу щытащ. Урысей МВД-м и Ростов школ нэхъыщхьэм и Налшык факультетым обще-юридическэ, къэрал-хабзэ дисциплинэхэмкIэ и кафедрэм и унафэщIу 1997 гъэм ягъэуващ. 2006 гъэм щыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и органхэм хэтщ. 2014 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм щегъэжьауэ Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэщ. Юридическэ щIэныгъэхэм я кандидатщ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.