ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэшхуэм

2018-04-03

 • Ди газетым зэрытетащи, Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт Кадет школ-интернат №1-м гъатхэ-пэм и 22-м Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым ехьэлIа дауэдапщэхэр щекIуэкIащ. Абыхэм иджы нэхъ убгъуауэ я гугъу фхуэтщIынщ.
 •  
 • IуэхущIапIэр зытет уэрамым дытехьауэ дыздехым, гу лъыттащ тIэкIу нэхъ ищхъэрэIуэкIэ щызэхуэсахэр зэрынэжэгужэми, фIэхъус гуапэхэр зэрыщызэрахми, тцIыху гуэрхэр абыхэм зэрахэтми. Адыгэ фащэкIэ зэщыхуэпыкIа шууитIыр, ныбжькIэ щIалэ дыдэхэр, лъэныкъуэкIэ щыту щытлъагъум, дэ къыдгурыIуащ дыкъыщIежьар къызэрыдгъуэтари теплъэгъуэ дахэхэмкIэ а махуэр къызэрыдэтэнури.
 • ХьэщIэхэр щызэхуэс уэрамым дыкъытекIри, еджапIэ-гъэсапIэм и пщIантIэм дыдыхьащ. Асыхьэту ди нэгу къыщIэуващ гуфIэгъуэм хуагъэхьэзыра хуэIухуэщIэхэри ахэр зэзыгъэзахуэ цIыхухэри. Утыкушхуэр «къэзыухъуреихьа» унэ зэпэплIимэхэмрэ щэкI кIыхь зэпрыукъуэдиикIахэмрэ адыгэбзэкIэ тетхат: «ЕджапIэ», «ПсэупIэ», «ШхапIэ», «МафIащхьэтыхь тхьэлъэIу», къинэмыщI абы хуэдэхэри.
 • Сэмэгу лъэныкъуэмкIэ щыхаса чыху бжыхьым и лъабжьэм адыгэхэм пасэм къагъэсэбэпу щыта хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр щагъэтIылъат, езыри апхуэдэ хуэмэбжьымэхэмкIэ яблат. Абдеж дыдэм лэгъупыIэмпIэхэр щызэфIэдзат, мафIэ гуащIи щызэщIащIат.
 • ПщIантIэкум сатыритIу щиувыкIа кадет ныбжьыщIэхэр дзэ фащэхэмкIэ хуэпат. Ауэ, дыхьэпIэм деж щызэхэт щIалэхэр я теплъэкIэ нэгъуэщIт: цей къащхъуэ-фIыцIэхэр къащылыдыкIрэ пыIэ екIухэр ящхьэрысыжу. Абыхэм я зэхуакум адыгэ ныпыр зы- Iыгъ шууитIыр къыдагъэхьэ. Бысымхэм хьэщIэхэр къыдашэ. КъэкIуахэм я нэхъыжьхэр удзыпцIэм хагъэува Iэнэ хъурей цIыкIухэм бгъэдагъэтIысхьэ.
 • Арыххэти, тхьэлъэIур зэрыщIидзамкIэ хъыбар къоIу. ЕджапIэ-гъэсапIэм и бэракъыр утыкум кърахьэ.
 • КIэлъыкIуэ теплъэгъуэм къызэхуэсахэр зэрызыIэпишар нэрылъагъут. Абэзэхэ зекIуэ уэрэдым и лIыхъужь макъамэ гуузым щабэу дэбакъуэу, лъэпкъ фащэ екIухэмкIэ зэщыхуэпыкIа щIалэхэм адыгэ ныпыр утыкум кърахьэ, тхьэлъэIур езыгъэкIуэкIхэм я бгъуи-тIыр яубыдри, дауэдапщэхэр екIуэкIыху абдежым щызэхэтщ.
 • Зэхыхьэм псалъэ дахэ щыжаIащ Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Тохъутэмыщ Мухьэмэд, Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я ЗэзыгъэуIу советым и унафэщI Къалмыкъ Жылэбий, Сирием къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэм я нэхъыжь СтIащ Сабри, республикэм ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм лъэпкъ егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI Табыщ Мурат, еджакIуэ цIыкIухэм я анэ-хэм ящыщу нэхъыжьыгъэр зылъыса Сэбан Iэминат сымэ, нэгъуэщIхэми. Абыхэм утым щызэхуэсахэр щIагъэдэIуащ адыгэхэм я щэнхабзэм щыщу мафIащхьэ тыхьым ехьэлIахэм, ди лъэпкъыр дыкъэзыухъуреихь дунейм ижькIэрэ гулъытэ ин хуищIу къызэрекIуэкIам, илъэсыр къэкIуэгъуэ зыбжанэу зэрызэхэлъым, гъатхэр къыщихьэр Вагъуэбэм и зыгъэзэкIэм зэрелъытам, нэгъуэщIхэми.
 • ЖыпIэнурамэ, а махуэм кадет школым къыщызэрагъэпэща мафIащхьэтыхь тхьэлъэIур нэгузыужьу икIи гукъинэжу екIуэкIащ. ЕджапIэ-гъэсапIэр зыдэт хьэблэм дэс нэхъыжьыфI, егъэджэныгъэм и ветеран КIурэшын Алий Iуэхур къезыхьэжьахэм фIыщIэ ин яхуищIри, «Пыпхэ хъурей» зыфIаща къуацэчыцэ шыхьа лъагэшхуэм лыгъэ иридзащ, ар зылъэгъу псоми дуней гуфIэгъуэр зэраригъэхьэу. Сэбан Iэминат тхьэлъэIум хуагъэхьэзыра джэд фIыцIэр утыкум кърихьэри гъэрэ щIырэ зэрызэхэкIам теухуауэ хъуэ- хъуащ. Кадет школым макъамэмкIэ щезыгъаджэ Молэ Зауррэ артист ныбжьыщIэ Мэремыкъуэ Резуанрэ адыгэ уэрэдхэр жаIащ. ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт курыт школ №2-м и къэфакIуэ гупми, нэгъуэщIхэми утыкур ягъэдэхащ. НыбжьыщIэхэр хэтIэхэсэ джэгуащ, IэпщэкIэ зэпекъуащ. ХьэмкIутIейм и къудамэбэу «Созэрэщ и жыг» зыфIащар утыкум щагъэлъэгъуащ.
 • Зэхыхьэр здекIуэкIым жьэрымэ ягъэуащ, лэкъум, дэлэн хуэдэхэр кърихьэлIахэм хуагуэшащ. Cабий цIыкIухэм, жыжьэ къикIахэм Iэнэ къыхуащтащ.
 •  
 • Тхыгъэри сурэтхэри КЪУМАХУЭ Аслъэн ейщ.