ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕгъэджакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку ирахьэ

2018-04-03

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ етынымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ къалэ центрым щезыгъаджэхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.
 •  
 • Къуныжь ХьэIишэт и псалъэ.

  «ЗэфIэкIым и лэгъупыкъу» фIэщыгъэр екIупст а выставкэм. Музейм и пэшищми къыщыгъэлъэгъуа лэжьыгъэхэр абы и щыхьэтт. Къыхэгъэщыпхъэщ егъэджакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр зэгъусэу иджы япэу утыку къызэрырахьэр.

 • Мэзло Руслан и арджэн телъыджэхэм, Семэн Мадинэрэ Елгъэр Мадинэрэ я фащэ екIухэм, Тхьэгъэлэдж Агнессэрэ Тхьэкъуахъуэ Анжеликэрэ дыщэидэ ящIа бзылъхугъэ хьэпшыпхэм, Гацолаев Николай и кхъуэщынхэм, ТекIуий Динэ цым къыхищIыкIа алэрыбгъухэм нэр игъэгуфIэ къудей мыхъуу, узыIэпашэрт.
 • КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Темыркъан Геннадий къыщыпсалъэм жиIащ гъэлъэгъуэныгъэр къызыхуэтын-шэу къызэрызэрагъэпэщар, кърашэлIахэм къызэрымыкIуэу узэрыдахьэхыр.
 • — Мы Iуэхум абы хэлэжьыхьа дэтхэнэми фIыщIэ ин яхузощI. КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр ирогушхуэ нобэ зи IэдакъэщIэкI тлъагъу егъэджакIуэхэм я нэхъыбэр ди зэгухьэныгъэм зэрыхэтым, ахэр республикэм и декоративно-прикладной гъуазджэм щынэхъыфIхэрщ. А IуэхущIапIэм щевгъэкIуэкI лэжьыгъэ иным папщIэ фIыщIэ фхудощI. Нобэ музейм цIыху куэд къекIуэ-лIащ, гъэлъэгъуэныгъэр зэрекIуэкIыну лъэхъэнэм ахэр нэхъ мащIэ хъуну си гугъэкъым, — жиIащ Темыркъаным.
 • Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым къызэIуаха гъэлъэгъуэныгъэмкIи езы махуэмкIи къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ Налшык къалэ администра- цэм щэнхабзэмкIэ и управленэм и унафэщI Токъуий Мадинэ.
 • — ГурыфIыгъуэшхуэ къуат музейм щызэхуэхьэса сурэтхэм, абыхэм фIэщхъуныгъэ быдэ къыпхалъхьэ лъэпкъ IэщIагъэхэр дяпэкIи зэрыпсэунумкIэ, — жиIащ Мадинэ.
 • Лъэпкъ IэщIагъэхэр хъумэным ирахьэлIэ къарум папщIэ Налшык къалэ администрацэм къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр иратащ егъэджакIуэ зыбжанэм.
 • Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ центрыр къызэгъэпэщыным лэжьыгъэшхуэ езыхьэлIа Хъурей Феликс а еджапIэм и тхыдэм мащIэу щыгъуазэ ищIащ къызэхуэсахэр.
 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и лэжьа-кIуэ, сурэтыщI Iэзэ Жылэ Анатолэ а школым зэрыщригъэджауэ щытар къыхигъэщащ и къэпсэлъэныгъэм.
 • — Сабий дапщэм а еджапIэм зыщагъэса! СощIэж, егъэджакIуэхэр цIыкIухэм я деж дыкIуэу щыщыта лъэхъэнэр, щIыпIэ жыжьэ щыпсэухэм, е центрым къекIуэлIэну къызэхьэлъэкIхэм я унэ дащыдэлажьэрт. ЗэфIэкI лъагэхэр зыбгъэдэлъ гупщ абы нобэ щылажьэр, дяпэкIи ефIэкIуэну си гуапэщ! — жиIащ Жылэм.
 • Центрым и унафэщI Къуныжь ХьэIишэт я гъэлъэгъуэныгъэм кърихьэлIа псоми фIыщIэ псалъэкIэ захуигъэзащ.
 • — Школыр къызэзыгъэпэщар Хъурей Феликсщ. СощIэж автотранспорт предприятэхэм я унафэщIхэм дызыхуэныкъуэ-хэр къытхуахьу, димыIэм щIэупщIэу зэрыщытар, а псори сабийхэм я зэфIэкIым зедгъэужьын, лъэпкъ Iэужьыр абыхэм къедгъэщтэным куэдкIэ щхьэпащ. Сабийхэм яIэну ехъулIэныгъэр куэдкIэ зэлъытар егъэджакIуэхэращ, ахэр IэпщIэлъапщIэмэ, сабийхэри ягъэсэфынущ. ЕджапIэр къыщызэригъэпэщым Хъурей Феликс мурад ищIар схуэгъэзэщIамэ, къэспсэуам мыхьэнэ иIэу къэслъытэнущ, — жиIащ Къуныжьым.
 • Щомахуэ Залинэ.
 • Сурэтхэр
 • Къарей Элинэ
 •  трихащ.