ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФестивалитI зэгъусэу

2018-04-03

 • «Крымская арена», «Я талант» фестиваль-зэхьэзэхуэхэм хэтыну хуейхэм я лъэIу тхылъхэр Iахын щIадзащ. Тургене- вым и цIэр зезыхьэ псапащIэ фондым къызэригъэпэщ зэхыхьэмкIэ и мурадыр зэфIэкI зиIэ щIалэгъуалэр утыку иришэу гъуэгу иритынырщ, щэнхабзэ, гъуазджэ хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэнымкIэ щхьэпэнырщ.
 •  
 • Зэхьэзэхуэхэр IыхьитIу гуэшащ: езыхэр щыIэу е я лэжьыгъэхэм электрон IэмалкIэ хэплъэу. ЩекIуэкIынур Кърым Республикэм и Алуштэ къалэрщ.
 • Мыпхуэдэ лIэужьыгъуэхэр щыIэнущ зэхьэзэхуэм: «Уэрэд жыIэн»; «Хор уэрэд жыIэкIэ»; «Къафэ»; «Макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэн»; «Цирк гъуазджэ»; «Театр гъуазджэ»; «Художественнэ псалъэ»; «Модэрэ дизайнрэ»; «Кино, мультфильм кIэщIхэр»; «СурэтыщI, декоративно-прикладной гъуазджэхэр»; «Сурэт техын». НэгъуэщI лIэужьыгъуэкIи зэпеуэм ухыхьэ хъунущ, ищхьэкIэ къедбжэкIахэм ящыщ зыбжанэм зэуэ епхьэлIэ хъунумэ е языхэзми бгъэдэмыхьэмэ.
 • ЛъэIу тхылъыр зэрызэхэбгъэу- вэну щIыкIэр къыщыбгъуэтыфынущ bf@turgeneff.ru сайтым. Ар электроннэуи зэхэбгъэувэ, интернетым къипхыу тхылъымпIэм тетуи птхы хъунущ.
 • Уэ езыр укIуэу узыхэтын хуей Iыхьэм папщIэ лъэIу тхылъхэр Iах: «Крымская арена» фестивалым — 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 17 хъуху, «Я талант»-м — мэкъуауэгъуэм и 25 пщIондэ. Электрон IэмалкIэ ягъэхьа лэжьыгъэхэм щыхэплъэ Iыхьэм папщIэ лъэIу тхылъхэр бадзэуэгъуэм и 6 хъуху Iахынущ.
 • Фестиваль-зэхьэзэхуэм и екIуэкIыкIэм ехьэлIа псори къыщыпщIэфынущ мы сайтым: http://turgeneff.ru/festivals.
 •  
 • * * *
 • Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс драмэ театрым фрегъэблагъэ
 • Мэлыжьыхьым и 3-м — сыхьэт 11-м «Волшебная лампа Алладина» (Голубецкий Д.)
 • Сыхьэт19-м «Невеста из Имеретии» (Рацер Б., Константинов В.)
 • Мэлыжьыхьым и 4-м — сыхьэт 11-м «Настоящая принцесса» (Ильницкий С.)
 • Сыхьэт 19-м «Бинго» ( Бочанов В.)
 • Мэлыжьыхьым и 5-м — сыхьэт 11-м
 • «Теремок» (Самуил М.)
 • Сыхьэт 19-м «Семейный ужин с любовным гарниром» (Камолетти М.)
 • Мэлыжьыхьым и 6-м — сыхьэт 19-м «Рожденственский романс» (Птушкина Н.)
 • Мэлыжьыхьым и 7-м — сыхьэт 11-м «Теремок» (Самуил М.)
 • Сыхьэт 13-м «Кто украл светофор?» (Шор Н.)
 • УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ мы телефонхэмкIэ: 42-64-12; 42-17-87.