ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ макъыр» ягъэлъапIэ

2018-03-31

 • Адыгэ Республикэм къыщыдэкI «Адыгэ макъ» газетым и илъэс 95-р Iэтауэ щагъэлъэпIащ Мейкъуапэ дэт Къэрал филармонием. ЗэIущIэм хэтащ АР-м и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат, Къэрал Советым — Хасэм и тхьэмадэ Нарожный Владимир, къэрал чэнджэщэгъу ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий, АР-м и япэ Президент Джарым Аслъэн. Къэрал Советым — Хасэм и депутатхэр, министрхэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым икIа лIыкIуэхэр.
 •  
 • Пшыхьым и пэщIэдзэм КъумпIыл Мурат къызэхуэса псоми ехъуэхъуащ Кавказ Ищхъэрэм къыщыдэкI газетхэм я нэхъыжь дыдэхэм ящыщ «Адыгэ макъыр» илъэс 95-рэ зэрырикъумкIэ. И къалэн нэхъыщхьэхэм къадэкIуэу, абы лъэпкъым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэригъэзащIэр жиIэри, республикэ Iэтащхьэм къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ зи къалэмыпэмкIэ адыгэ литературэм зезыгъэужьа куэдым ар къежьапIэ зэрахуэхъуар — Андырхъуей Хъусен, КIэрашэ Тембот, Къуиикъуэ Налбий, Нэхей Руслан, МэшбащIэ Исхьэкъ, нэгъуэщIхэми.
 • — «Адыгэ макъым» къикIуа гъуэгуанэм уриплъэжмэ, и щIэджыкIакIуэхэм пщIэрэ дзыхьрэ къыхуащIу, Iулыдж иIэу къэгъуэгурыкIуащ, апхуэдэуи жылагъуэ-политикэ, щэнхабзэ гъащIэр и напэкIуэцIхэм жыджэру къыщигъэлъэгъуащ, къищынэмыщIауэ, сыт щыгъуи удихьэхыу цIыху гъэщIэгъуэнхэмрэ IэщIагъэлI зэчиифIэхэмрэ ятетхыхьащ, ноби апхуэдэщ, — жиIащ КъумпIыл Мурат.
 • Iэтащхьэм къыхигъэщащ «Адыгэ макъым» дяпэкIи зэрызиужьынур, щIэуэ къежьэ Iэмэпсымэхэр и лэжьыгъэм къызэрыщигъэсэбэпыфынур, и щIэджыкIакIуэхэм я бжыгъэм зэрыхэхъуэнур и фIэщ зэрыхъур. Абы папщIэ республикэ унафэщIхэм редак-цэр зыхуей-зыхуэфIкIэ къызэрызэрагъэпэщынури жиIащ. ИкIи абы дыщIигъуащ республикэ газетхэм щылажьэхэм я улахуэм накъыгъэм зэрыхагъэхъуэнур.
 • «Адыгэ макъым» щылажьэ псоми Iуэху купщIафIэ къызэрырахьэлIэм папщIэ фIыщIэ ин яхуищIри, къыхэжаныкIахэм къэрал дамыгъэхэр яритащ КъумпIылым. Журналистикэм зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэм папщIэ «Адыгейм и щIыхь» медалыр хуагъэфэщащ Нэхей Рэмэзан, «Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» цIэ лъапIэр фIащащ КIарэ ФатIимэтрэ Тхьэкъуахъуэ Iэдэмрэ.
 • Редакцэм и лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ АР-м и Къэрал Советым — Хасэм и тхьэмадэ Нарожный Владимир икIи «Закон. Долг. Честь» дамыгъэмкIэ къыхагъэщащ ЛIышэ Саният, редактор нэхъыщхьэ Дербэ Тимур Къэрал Советым — Хасэм и ЩIыхь тхылъкIэ хуэупсащ, Нэгъуей Сафиет ФIыщIэ тхылъ иратащ.
 • Газетым иIэ мыхьэнэр зыхуэдэр, «Адыгэ макъым» гъуэгуанэ дахэ къызэрикIуар, ноби зэманым декIуу зэрыбакъуэр жаIэу газетым и лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ «Черкес хэку» газетым и редатор нэхъыщхьэ Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэрэ.
 • Дербэ Тимур «Адыгэ макъым» и тхыдэм щыщ Iыхьэхэр, нобэ и шыфэлIыфэр, нэхъапэм щылэжьахэм ябгъэдэлъ фIыщIэр, нобэрей журналистхэм гу нэхъ зылъатэхэр къыхэщу къэпсэлъащ а пщыхьэщхьэм. Апхуэдэуи фIыщIэ яхуищIащ сыт щыгъуи дэIэпыкъуэгъу къахуэхъу республикэ унафэщIхэмрэ я Iуэху къадэзыIыгъ щIэджыкIакIуэхэмрэ.
 • Пшыхьыр ягъэдэхащ «Налмэс», «Ислъэмей», «Оштен» ансамблхэм, уэрэджыIакIуэхэу Къуийсокъуэ Симэ, Еутых Вячеслав, Дзыбэ Мухьэмэд сымэ, нэгъуэщIхэми.
 •  
 • НэщIэпыджэ Замирэ.