ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIэ зыхуэтщI Бажэ Дотий!

2018-03-30

  • Дигуми ди псэми къыбгъэдэкIыу  уи илъэс 60 юбилеймкIэ дынохъуэхъу! А лъэхъэнэм къызэщIеу­быдэ гъащIэм къып­хилъхьа Iущагъыр, илъэс блэкIахэм зэбгъэгъуэта Iэзагъыр, уи щхьэкIэ зэб­гъэхъулIахэмрэ пхузэфIэкIахэмрэ.
  • Адрейхэм укъыхэзыгъэщхьэхукI IэщIагъэкIэ ­уи Iэзагъ лъагащэм, зыхуэбгъэувыжа къалэнхэм ерыщагъ ин пхэлъу узэрыхуэкIуэм, граждан жэуаплыныгъэшхуэ зэрызэхэпщIэм, цIыхухэм гуапэу икIи набдзэгубдзаплъэу уазэрыхущытым къыхэ­кIыу уэ пщIэшхуэ къып­хуащI уи лэжьэгъухэмрэ ныб­жьэгъухэмрэ.
  • Мы уи махуэ лъапIэм, пщIэ зыхуэтщI Дотий Мустэфа и къуэ, дыно­хъуэхъу адэкIи пхъумэну          уи жы­джэрагъыр, лэжьыгъэмрэ гъащIэмрэ ехъу­лIэ­ныгъэхэр щызыIэрыбгъэхьэну сыт щыгъуи узэ­ры­хущIэкъур.
  • Узыншагъэ быдэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ, ехъу­лIэныгъэ гъащIэм ущиIэну, къепхьэжьэ Iуэху псо-ми я хъер плъагъуну, уи ­хъуэпсапIэхэр къохъулIэну ди гуапэщ.
  • Дапщэщи, сыт хуэдэ  Iуэхуми уи насып щытрекIуэ!
  •  
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэ
  • Берд  Хьэзрэталий.