ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Балъкъэр Фоусэт и къалэм жаныр

2018-03-30

  • Налшык къалэм и курыт еджапIэ №6-м щекIуэкIащ япэ адыгэ цIыхубз усакIуэ, тхакIуэ, драматург, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикыу щыта Балъкъэр Фоусэт и фэеплъ пшыхь. Ар къызэрагъэпэщащ адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ егъэджакIуэхэу Бейхэ Радимэрэ Алезэрэ, Къущхьэ Феня, Бозий ФатIимэ сымэ. Пшыхьыр ирагъэкIуэкIащ   10-нэ классым и еджакIуэхэу Шэшэн Хьэсэнрэ Альтуд Альтеярэ.
  •  
  • ЕгъэджакIуэхэм пшыхьыр къыщIыхалъхьам и щхьэусыгъуэр анэр, Хэкур, бзэр дэтхэнэ цIыхуми я къежьапIэу зэрыщытыр Балъкъэр Фоусэт и усэхэм къызэрыхэщым еджакIуэхэр хагъэгъуэзэнырт икIи абыхэм сыт щыгъуи хуэпэжу щытын зэрыхуейр зыхрагъэщIэнырт, я усэ къеджэкIэм зрагъэужьынырт.
  • Зэхыхьэм щыжаIащ къуажэ советым и депутат, секретарь IэнатIэм, КъБАССР-м и Министрхэм я Советым щэнхабзэмкIэ и чэнджэщэгъу, «Iуащхьэмахуэ» журналым и къудамэм и редактор, Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и лэжьакIуэ нэхъыжь, нэгъуэщI къулыкъу зэмылIэужьыгъуэ куэдым пэрыта Балъкъэр Фоусэт адыгэ лъэпкъ усыгъэм хэлъхьэныгъэфI зэрыхуищIар, абы и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъ щэщIым щIигъу адыгэбзэкIи урысыбзэкIи дунейм къызэрытехьар. Апхуэдэхэщ «Нэхулъэ», «Уафэр хызодыкI», «ЗэгуакIуэр дахэщ», «Ноби щапхъэщ а лIыхъужьхэр», «Си уэрэдым къыдежьу», «Гугъэм и лъэрыгъ», «Дыгъэ бзийр си пшынэ Iэпэу», «КъысхуэгуфIэ», «НыбжьэгъуIэ», «УэрэдыщIэ», «ХамыгъэщIэфа лъагапIэ», «Капля солнца», «Самое сокровенное», «Дочь Кавказа», «Горный напев», «Струны сердца», «Песня на скале», «Ищу тебя, отец», «Ожидание чуда», «Новая песня», «Стремя мечты», «Зари хрустальный звон», «Серебряное кольцо», «Узоры мыслей», «Любовь и доблесть», «Поэмы и баллады» тхылъхэр.
  • Пшыхьым къыщыхагъэщащ Фоусэт и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэм ди къэралым и гъунапкъэхэр зэрызэпаупщIар. Ахэр Венгрием, Болгарием, Тыркум, Сирием, Иорданием, Германием, США-м щагъэзащIэ. Къэбгъэлъагъуэмэ, Тхьэбысым Умар макъамэ зыщIилъхьа Фоусэт и «ФIыуэ слъагъум сыкъыдофэ» усэр финыбзэкIэ зэрадзэкIри а къэра-лым щекIуэкIа дунейпсо IуэрыIуатэ фестивалым япэ увыпIэр къыщихьауэ щытащ. Финляндием щыпсэухэм ар нэхъыфIу ялъагъу уэрэдхэм ящыщ зыуэ иджыри жаIэ.
  • НыбжьыщIэхэм зэпкърахащ Фоусэт и тхыгъэхэм къыхэщ лIыхъужьхэм я хьэл-щэныр зыхуэдэр. Абы и усэхэм къыхощ цIыхухэм я гупсысэр, я псэукIэр, я IуэхущIафэхэр. ЕгъэджакIуэхэм я гъэсэнхэр къыхураджащ я анэдэлъхубзэм, хабзэм пщIэ хуащIыну, хуэсакъыу ахэр яхъумэну. НыбжьыщIэхэр Балъкъэр Фоусэт и усэхэм къеджащ, и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэм едэIуащ икIи абы- хэм къыдэфащ.
  • Зэхыхьэр щиухым егъэджакIуэхэм жаIащ хэкумрэ лъэпкъымрэ яхуигъэзэщIа щIыхь зыпылъ къалэным къыпэкIуэу «Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ» цIэ лъапIэр, РСФСР-м и ТхакIуэхэм я союзым и саугъэт нэхъыщхьэр зыхуагъэфэща Балъкъэр Фоусэт и тхыгъэ купщIафIэхэр фэеплъ мыкIуэдыжу дунейм зэрытетынур, и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр иджыри илъэс куэдкIэ цIыхубэм зэраIурылъынур.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.