ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТIымыжь Хьэсэн Iуащхьэмахуэ лъапэ зэIущIэ щрегъэкIуэкI

2018-03-27

  • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэнрэ «Эльбрус зыгъэпсэхупIэ» АО-м и генеральнэ директор Беккаев Хьисэрэ, курортым къепха компаниехэм я IэщIагъэлIхэри кърихьэлIэу, гъатхэпэм и 25-м «Iуащхьэмахуэ» ВТРК-м зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ.
  •  
  • ЗэIущIэм зэпкърыхауэ щытепсэлъыхьащ Iуащхьэмахуэ лъапэ, Азау хуейм и автомобиль гъэувыпIэри къыхиубыдэу, иджыблагъэ къыщеха уэсукхъуэм и лъэужьхэр гъэкъэбзэжыным хуэунэтIауэ зэфIагъэкIхэм. А щIыпIэм щызэтрихьауэ щыта уэсыр иджыпсту ирихьэлIэу лъэныкъуэ ирагъэзащ, уэсым щIиIубауэ щыта автомобилхэр къыхахыжащ. А къэхъукъащIэм псэдзыгъи кърикIуакъым, ухуэныгъэхэми, бгы къежэхыпIэми ящыщу зыми зэран хуэхъуакъым.
  • Апхуэдэу зэхуэсым и гугъу щащIащ зыгъэпсэхупIэр шэщIауэ гъэлэжьэным хуэунэтIа зи чэзу Iуэхугъуэхэр зэрызэфIагъэкIыну щIыкIэхэм. КъимыдэкIэ, зэгурыIуащ «Iуащхьэмахуэ» ВТРК-р гъэмахуэми зэрылэжьэну щIыкIэм щхьэхуэу щытепсэлъыхьыну зэIущIэ мыгувэу ирагъэкIуэкIыну.
  •  
  • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и пресс-IуэхущIапIэ.