ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо зэпеуэм зыхуагъэхьэзыр

2018-03-27

  • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым мы махуэхэм щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбэмкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ 2002 — 2003 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэ 300-м щIигъу.
  •  
  • ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм ди щIалэхэм ящы-щу пашэныгъэр щиубыдащ Ало Мухьэмэд (кг 60). Мэздэгу Мусэрэ (кг 50) Абазэ Аслъэнрэ (кг 66-рэ) дыжьын медалхэр къахьащ. Ещанэ хъуащ Терещенкэ Ильярэ (кг 72-рэ) Мырзэбэч Ильясрэ (кг 72-рэ).
  • Хъыджэбз цIыкIухэм я зэхьэзэхуэм нэхъ лъэщу къыщыщIэкIащ Шорман Элеонорэрэ (кг 41-рэ) Кабуловэ Миланэрэ (кг 70). ЕтIуанэ увыпIэр яубыдащ Ефремовэ Софиерэ (кг 70) БжэIумых Эльзэрэ (кг 44-рэ).
  • Иджырей зэхьэзэхуэм япэ, етIуанэ увыпIэхэр къыщызыхьа щIалэ цIыкIухэм Iэмал къахукъуэкIащ «Победа» дунейпсо зэпеуэу мэлыжьыхьым и 9 — 12-хэм Санкт-Петербург щекIуэкIынум хэтыну. ФокIадэм Раменскэ къалэм щыIэну урысейпсо зэхьэзэхуэм япэ увыпIищыр зыубыдахэр ирагъэблэгъащ.
  • Ди спортсменхэр ягъасэ ПщIэнашэ Мурат, Уэщхъун Башир, Джэданэ Залым, Новиковэ Антонинэ, Мырзэ Тимур, Дзу Беслъэн сымэ.
  • КЪЭХЪУН  Бэч.