ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалэмыр зи Iэпэгъу ныбжьыщIэхэр

2018-03-24

  • КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм пшыхь гуапэ щекIуэкIащ, Усыгъэм и дунейпсо махуэм теухуауэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБКъУ-м и библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм.
  •  
  • Литературэ-макъамэ пшыхьыр къызэIуихащ КъБКъУ-м уэрэдымкIэ и «Амикс» театрым и уэрэджыIакIуэ Хъаний Миланэ.
  • Библиотекэм и лэжьакIуэ Къэмбэчокъуэ Альбинэ кърихьэлIахэм яхутепсэлъыхьащ Усыгъэм и дунейпсо махуэм и тхыдэм. Iуэху дахэм хэтащ я тхылъеджэхэм ящыщу къалэмыр зи Iэпэгъу, усэм зи зэфIэкI щеплъыж студентхэр. Ахэр утыку кърашэри я Iэдакъэ къыщIэкIахэм я еджэгъухэр, ныбжьэгъухэр хагъэгъуэзащ. Ахэр я ныбжькIи, гупсысэкIэкIи, къызыхэкIа лъэпкъкIи, зыхуеджэ IэщIагъэкIи зэтехуэртэкъым. Филологхэр нэхъыбэми, химие, тхыдэ, биологие, физикэ щIэныгъэхэм хуеджэхэри яхэтт. Гуапэт икIи гугъэфIхэр уэзыгъэщIт усакIуэ ныбжьыщIэхэр анэдэлъхубзэми урысыбзэми хуэшэрыуэу я гупсысэхэр къызэрагъэнаIуэр. Апхуэдэхэщ Къарэ Алинэ, Каспаровэ Армине, Джэ- ду Сэкинат, Къущхьэунэ Алинэ, Рахаевэ Дианэ, Гуэнгъэпщ Миланэ, Амираслановэ ФатIимэ, Малкаровэ Каринэ, Бэлбэч ФатIимэ, Мэртокъуэ Эдуард, Щауэ Каринэ, Къуп Дианэ, Тхьэзэплъ Дианэ, Хъутат Миланэ, сымэ.
  • КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм и унафэщIым и къуэдзэ Хьэмырзэ Ларисэ пшыхьыр зыгъэдэхахэм усэ тхылъхэмкIэ яхуэупсащ.
  • Зэхыхьэм хэтащ КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и кафедрэм и унафэщI, профессор ТIымыжь Хьэмыщэ, ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ Адыгэ щэнхабзэ центрым и унафэщI Езауэ Мадинэ, егъэджакIуэ Шыгъушэ Джульеттэ сымэ.
  • Пшыхьыр ягъэдэхащ уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэу ВакъащIэ Мухьэмэд, Мэрзей Даянэ, Жамбэч Азэмэт, Хъутат Миланэ сымэ, нэгъуэщIхэми.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.