ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кавказымрэ Мысырымрэ я пасэрей дунейр

2018-03-24

  • «ГъащIэм мащIэ хэзыщIыкIым, нэпс нэхъыбэрэ щIегъэкI» псалъэхэмкIэ зи тхылъыр зыублам куэдкIэ узыщимыгъэгугъынкIэ Iэмал иIэкъым. Абы щыгъуэми и «къунтхым» пилъхьа шхыныгъуэм укъигъэнщI къудей мыхъуу, укъигъатхъэмэ, сыт и уасэ?! Апхуэдэ гупсысэщ къызитыр ПхытIыкI Хьэутий иджыблагъэ ди пащхьэ кърилъхьа тхылъыщIэм, «Древний мир Кавказа и Египта. Мифы и легенды. Тайна золотого мальчика зыфIищам.
  •  
  • «ЦIыхум и дуней еплъыкIэр щыпсэу щIыпIэм епхащ жыпIэкIэ ущыуэнукъым, — щетх пэублэ псалъэм Хьэутий. — ТхыдэкIэ узэджэж хъунури дэращ. Лъэпкъым а и щIэиныр лIэщIыгъуэ мымащIэм къыпхихыу ди нобэм къэзыхьэсар, гъуазджэми, щэнхабзэми, езы тхыдэ дыдэми хьэлъэзехьэ яхуэхъуар бзэращ, шэч хэмылъу. ЖыпIэнурамэ, дэтхэнэ зы лъэпкъми езым и нур иIэжщи, абы и нэху дзыкIэм елъытащ бзэм къиIуатэ гупсысэм и куууагъыр, Iущагъыу хэлъым и курыхыр. ЛIэщIыгъуэ псори къызэпхитхъыу ди нобэм нэрылъагъуу къыхэувэфыну зылъэкIыр бзэ закъуэращ».
  • Тхылъым купщIэ хуэхъуа гупсысэр махуэ къэс къэтпсэлъу дызэмыса гуэрщи, умыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым. Нобэ дунейм къыщагъэсэбэпу къалъытэ бзэ миниблым нызэрыхьэсым езыхэм я гуэшыкIэ гуэр яIэ-жу щытми, Хьэутий къызэрилъытэмкIэ, я къежьапIэр, ахэр къызытепщIыкIыжар зыщ. Апхуэдэ гупсысэм зы жэщ-махуэм хуэкIуакъым Хьэутий, абы зэригъэдзэ- кIам, зэригъэпщам, зэпилъытам ущIэмыупщIэ. Бзэ тIорысэ дыдэу къалъытэ нубием (мы бзэм езым и тхыбзэ иIэжкъым — хьэрыпыбзэм зыщIишащ), цIыхуцIэ зиIэм и гущапIэу ябж Кавказ щIыналъэм, нэгъуэщIхэми ятеухуауэ ПхытIыкIым и къэхутэныгъэмкIэ къызэщIиубыдар умыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым.
  • НапэкIуэцI щиплIым нэс хъу монографиер «Принт Центр» тхылъ тедзапIэм и бжыгъэр щитху хъууэ къыщыдигъэкIащ Хьэутий. Тхылъыр зыIэрызыгъэхьэ- ну хуейхэм ар къыщагъуэтынур езы Хьэутий и деж- щи, лэжьыгъэр зыфIэгъэщIэгъуэнхэр 89287094857 телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ.
  •  
  • ИНЭРОКЪУЭ Юрэ,
  • уэчыл.