ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шагъдийм траухуэ

2018-03-20

  • Налшык Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ режиссёр, продюсер, сценарист цIэрыIуэ, Урысейм и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Нэгъаплъэ Аскэрбий и «Шагди — опережающий полёт стрелы» фильмыр.
  •  
  • Гъэлъэгъуэныгъэм зыкърагъэхьэлIащ Нэгъаплъэ Аскэрбий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Цей Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ Адыгей къэрал театрым и режиссёр Хьэкъуий Ас-лъэн, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтым и лэжьакIуэ, фильмым и редактор Мэрзей Аслъэн сымэ, нэгъуэщIхэми.
  • Адыгэш нэхъ лъэпкъыжьхэм икIи цIэрыIуэ-хэм ящыщ шагъдийм и зэфIэкIым хъыбархэр траухуащ, абы уэрэдхэри хуаусащ. Дуней псом щыпсэу адыгэхэр зэрыгушхуэ, лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэу къалъытэ а шы лъэпкъ телъыджэм и тхыдэрщ мы фильмым лъабжьэ хуэхъуар. Абы къыщыгъэлъэгъуэжащ шагъдийр къызэрыунэхуамрэ абы зэрызиужьамрэ. Лэжьыгъэр щытрахащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Тырку, Германие, Иордание, Франджы къэралыгъуэхэм, Москва, Рязань къалэхэм, нэгъуэщI щIыпIэхэм. КъызэрыщIэкIымкIэ, дуней псом и шыхъуэхэр шагъдийм хэлъ фIагъхэм хъарзынэу щыгъуазэщ икIи къэрал куэдым абы ущрохьэлIэ.
  • Адыгэш лъэпкъ телъыджэм нэхъапэIуэкIи лэжьыгъэхэр мызэ-мытIэу траухуащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, УФ-ми КъБР-ми щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Вэрокъуэ Владимир Къэбэрдей-Балъкъэр телевиденэм шагъдийм теухуа фильм 1963 гъэм щытрихауэ щытащ. 2005 гъэм режиссёр икIи оператор Цориев СулътIан и «Шагди» фильмыр Кино- хроникэмкIэ Кавказ Ищхъэрэм и студием дунейм къыщытригъэхьащ. А лэжьыгъэхэм къыщыгъэлъэгъуащ шагъдийм и дахагъэр, къарууфIагъэр, пэжагъэр.
  • Нэгъаплъэ Аскэрбий нэхъапэкIэ къыдигъэкIащ «Шэрджэс» циклым хыхьэ «Черкесия», «Черкесия. Адыгэ хабзэ», «Черкесия. Чужбина», «Черкесия. Возвращение» фильмхэр. Абы къыхуагъэфэщащ Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я парламентхэм я щIыхь тхылъхэр.
  • «Шагди — опережающий полёт стрелы» фильмыр Черкесск, Мейкъуапэ, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург къалэхэм, Тыркум,  Иорданием щагъэлъэгъуэнущ.
  • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.