ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ШыIэныгъэмрэ лъэпкъ зэгурыIуэныгъэмрэ

2018-03-15

 • Гъатхэпэм и 1-3 махуэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм иригъэкIуэкIащ цIыхухэмрэ жылагъуэ диплома- тиер дэзыIыгъ зэгухьэныгъэхэмрэ я къарукIэ лъэпкъ куэду зэхэс Урысей къэралыгъуэр зэфIэгъэувэным теухуа щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и цIэкIэ щыIэ гран-ту ДАХ-м къратам щыщ- кIэ къызэрагъэпэщащ.
 •  
 • ЩIэныгъэ-практикэ конференцым хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я Администрацэм Къэрал кIуэцI политикэмкIэ и управленэм и унафэщI Къуэжей Артем, КъБР-м федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу щыIэ Мэкъуауэ Тимур, КъБР-м граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI КIурашын Анзор, республикэм цIыхухэм я хуитыныгъэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ Зумаку-лов Борис, Ислъам щэнхабзэр, щIэныгъэр, егъэджэныгъэр дэIыгъынымкIэ фондым и унафэщI, Дунейпсо ислъам миссием и тхьэмадэ ПщыхьэщIэ Шэфихь, КъБР-м и Муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжажэ Алим, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я зэгухьэныгъэхэм я тхьэмадэхэр, КъБКъУ-м, нэгъуэщI еджапIэ нэхъыщхьэхэм я профессорхэр, студентхэр. Апхуэдэуи зэIущIэшхуэм кърихьэлIащ Москва къалэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Шэшэн республикэхэм, Ставрополь крайм, Тыркум, Сирием, Иорданием къикIа лIыкIуэхэр.
 • Конференцыр къыщызэIуихым, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий тепсэлъыхьащ ДАХ-м къикIуа гъуэгуанэмрэ лъэпкъым папщIэ зэфIигъэкIахэмрэ. Ар къытеувыIащ хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я хасэ къудамэхэр къызэщIакъуэну иужь зэритыр, иджыпсту нэхъыбэIуэ зэрыс хэкухэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм зэрадэлажьэр.
 • — Сыт хуэдэ лъэпкъ къыхэкIауэ ди къэралым ис дэтхэнэри зыхущIэкъур зыщ — я щIэблэм къэкIуэн дахэ къыхузэгъэпэщынырщ, зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу зэдэпсэунырщ. Дэ нобэ зи гугъу тщIынур зы хэкIыпIэщ. Апхуэдэ зэпсэлъэныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэщ зэпIэзэрытыныгъэмрэ мамырыгъэмрэ къытхуэзыхьынур. Властым, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, щIалэгъуалэм я лIыкIуэхэр мыпхуэдэ зы утыку щызэпсалъэмэ, си фIэщ мэхъу Iуэху щхьэпэ куэд къазэрыдэхъунур, — жиIащ Сэхъурокъуэм.
 • Конференцым къыщыпсэлъащ КъБКъУ-м и профессор Кузьминов Пётр, КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Къэжэр Артур, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым и лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Аккиевэ Светланэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор БатI Гъумар, юридическэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Псыхуабэ дэт къэрал университетым и проректор Тхьэбысым Людмилэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Журт Анже-лэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • Ислъам щэнхабзэр, щIэныгъэр, егъэджэныгъэр дэIыгъынымкIэ фондым и унафэщI, Дунейпсо ислъам миссием и тхьэмадэ ПщыхьэщIэ Шэфихь къыщыпсалъэм къыхигъэщащ лъэпкъ, дин зэгурыIуэныгъэр зыхуей хуэзэу къызэгъэпэщын папщIэ дин зэгухьэныгъэхэр куууэ зэдэлэжьэн зэрыхуейр, абы псэкупсэ шынагъуэншагъэр къызэришэнур.
 • ЩIэныгъэ-практикэ конференцыр иуха нэужь, екIуэкIа гуп зэдэлэжьэныгъэхэм купщIафIэу къыщыпсэлъащ студентхэри. Абыхэми семинарыр езыгъэкIуэкIа, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щIалэгъуалэ политикэмкIэ, спортымрэ хэкупсэ гъэсэныгъэмкIэ и комиссэм и унафэщI Гуппоев Тимури къыхагъэщащ цIыху щхьэхуэми, урысей жылагъуэми, къэрал псоми я дежкIэ лъэпкъ зэхущытыкIэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр. Аращ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьыгъэм шыIэныгъэр и лъабжьэу щIыщытри.
 •  
 • Къэбарт Мирэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.