ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-03-15

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным теухуауэ (12+)
 • 7.00 «Щэнхабзэм и жьэгу». Хьэмидей къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Псынэм деж». Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист Апэнэс Астемыр и концерт. КIэухыр (12+)
 • 17.45 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеран Мирзоев МутIэлип (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Анэмрэ сабиймрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Театрым и гъащIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Гъубж, гъатхэпэм и 20
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.40 «Театрым и гъащIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 8.35 «Псынэм деж». Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист Апэнэс Астемыр и концерт. КIэухыр (12+)
 • 9.15 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «ЩIэныгъэр — гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Ракурс». Тембот Аслъэнбий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр Бгылъэ щIыналъэхэм я институтыр (12+)
 • 20.10 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Си гукъэкIыжхэр». Журналист Багъэтыр Аркадий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Бзэр — лъэпкъым и тхыдэщ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Иуаныкъуэ Нурбий (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 21
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Ракурс». Тембот Аслъэнбий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр Бгылъэ щIыналъэхэм я институтыр (12+)
 • 6.55 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Бзэр — лъэпкъым и тхыдэщ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Иуаныкъуэ Нурбий (12+)
 • 8.45 «Си гукъэкIыжхэр». Журналист Багъэтыр Аркадий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «ЩIэныгъэр — гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.40 «Лира». УсакIуэ Мыкъуэжь Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10 «Динамо»-м иригъэкIуэкI, ныбжьыщIэхэм боксымкIэ я зэпеуэ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 18.00 «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Футбол-07» (12+)
 • 20.00 «ТекIуэныгъэ Иным и ЛIыхъужьхэр». Совет Сою- зым и ЛIыхъужь Касаев Осман (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Тхьэгъэлэдж Светланэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Узыщыгугъыпхъэр» (16+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмэкъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Махуэку, гъатхэпэм и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «ТекIуэныгъэ Иным и ЛIыхъужьхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Касаев Осман (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Узыщыгугъыпхъэр» (16+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмэкъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.I0 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Тхьэгъэлэдж Светланэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Динамо»-м иригъэкIуэкI, ныбжьыщIэхэм боксымкIэ я зэпеуэ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.20 «Лъапэ махуэ». «Шэрджэс» сабий цIыхубэ ансамблыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.00 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм махуэм ирихьэлIэу. «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 Урысейм и Лъэпкъ гвардием уэрэдымрэ къафэмкIэ и академическэ ансамблым и концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 21.10 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Бакулевым и цIэр зэрихьэу гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ Москва дэт ЩIэныгъэ центрым и дохутыр Къэнэмэт Теймураз (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Мэрем, гъатхэпэм и 23
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм махуэм ирихьэлIэу. «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Бакулевым и цIэр зэрихьэу гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ Москва дэт ЩIэныгъэ центрым и дохутыр Къэнэмэт Теймураз (16+)
 • 8.45 «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Лъапэ махуэ». «Шэрджэс» сабий цIыхубэ ансамб- лыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «ЩIэблэм хуэсакъыу» (12+)
 • 17.25 КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, уса-кIуэ Моттаевэ Светланэ (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 ТхэквондомкIэ гъэсакIуэ Додуев Азэмэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 Урысейм и Лъэпкъ гвардием уэрэдымрэ къафэмкIэ и академическэ ансамблым и концерт. КIэухыр (12+)
 • 21.15 «ЩIымрэ цIыхухэмрэ» (16+)
 • 2I.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 ТхэквондомкIэ гъэсакIуэ Додуев Азэмэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Шэрэдж рапсодие» (12+)
 • 6.55 «ЩIэблэм хуэсакъыу» (12+)
 • 7.15 «ЩIымрэ цIыхухэмрэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 Къэбэрдей-Балъкъэрым и артист ныбжьыщIэхэр зыхэт концерт (12+)
 • 9.10 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.00 Литературэ-макъамэ композицэ «Гъатхэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (16+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 Сурэттех Дзасэжь Фася и гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 19.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» телевизионнэ олимпиадэм хэта Уэлджыр Даянэ (12+)
 • 20.00 «Iуэху еплъыкIэ». Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Хьэтуей къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.45 «Зэныбжьэгъуныгъэм и макъамэхэр». Концерт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «КъэкIуэнум йогупсыс». Тюрк щIалэгъуалэм я еплIанэ урысейпсо форумыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 •  
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 25
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «Iуэху еплъыкIэ». Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Хьэтуей къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» телевизионнэ олимпиа- дэм хэта Уэлджыр Даянэ (12+)
 • 7.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.35 «Бэйбики» (6+)
 • 7.45 «КъэкIуэнум йогупсыс». Тюрк щIалэгъуалэм я еплIа-нэ урысейпсо форумыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.15 «Зэныбжьэгъуныгъэм и макъамэхэр». Концерт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.55 Мультфильм (6+)
 • I6.I0IутIыж Борис. «Хьэпэщыпхэ». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.45 «Шагъдий» документальнэ фильмыр утыку кърахьэ (12+)
 • 20.05 «Усэхэр зэрыт дэфтэр». ЩоджэнцIыкIу Алий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм махуэм ирихьэлIэу. Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Уммаевэ Фазика (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.45УФ-м и цIыхубэ артист, композитор Къардэн Хьэсэн и щIыхькIэ екIуэкIа пшыхьыр (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 19
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъ- къэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 «ЕхьэкI-къехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (12+)
 • 18.40 «Университет клиникэ». IэщIагъэлI пашэхэм я зэхуэс (12+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 20
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Вагъуэбэ». Жабелов Шамил (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.30 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я канди- дат, КъБИГИ-м и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь Мэрзей Аслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 Кавказыр хуит къызэращIыжрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ (12+)
 • 18.30 «ПщIэрэ нэмысрэ зиIэ цIыху». Урысейм щIыхь зиIэ и юрист Къэшэж К. къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум ирихьэлIэу (12+)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 21
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 «ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу». Дзэгъащтэ Алихъан (12+)
 • 18.30 «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?» Псыхъурей къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.45 «КъБР-м щащIащ». Налшык шэ комбинатыр
 • Махуэку, гъатхэпэм и 22
 • 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «ЦIыхумрэ зэмананымрэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Батчаев Тамбий (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.30 «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?» Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Къэсейхьэблэ къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 «Хатти» ансамблым и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ» (12+)
 • 18.30 «Литературэ зэIущIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 23
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 18.00 «ЕхьэкI-къехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (12+)
 • 18.20 «Пэшым екIу сурэт». Педагог Филинэ Маринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.55 «Гупсысэхэр — псалъэкIэ». СурэтыщI Ерчэн Исуф
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 24
 • 8.00, 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Уузыншэу, Балъкъэр!» Балъкъэр лъэпкъым и автономиер зэрызэфIагъэувэжрэ илъэс 60 зэрырикъум и щIыхькIэ концерт (12+)
 • 9.00 «КъБР-м щащIащ». Налшык шэ комбинатыр
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 25
 • 8.20 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Къэзан Сэтэней уэрэд жеIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.40 «Iуэху куэд щызэфIагъэкI блыщхьэ»
 • 12.4013.00 «Гъатхэм и макъамэхэр». Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэгъуэм»
 • 16.2517.00 «Макъамэмрэ гъащIэмрэ» циклым щыщщ. Къашыргъэ Билал (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Гъубж, гъатхэпэм и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Фонотекэм щIэуэ къыхэхъуахэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.40 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4013.00 «Ислъамымрэ гъащIэмрэ». Аккаев Хь. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Хабзэм теухуауэ»
 • 13.4514.00 Макъамэм и толъкъунхэм. Бозиев С. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 «Псэм лъагъуныгъэр и къалэнщ». Мамхэгъ Раисэ (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 Жангуразов Т. и «Зэрыхьзэрий» пьесэм къытращIыкIа радиопостановкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Ульбашев Азнор и гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ (балъкъэрыбзэ-кIэ)
 • 12.1012.30 «Дызэгъусэу дыкъоджэ». ЩIэблэр дахагъэм хуэущииным зи лэжьыгъэр хуэгъэпса, Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ центрым и студием и гъэсэнхэр
 • 12.3012.45 Созаев Ахъмэт. «Ажэгъуэмэм и къыпыгуфIыкIыкIэр». (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4513.00 Нало Заур. «Джэду шыр цIыкIуищ» рассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Фэр папщIэ». Концерт
 • 16.2516.50 «Гъатхэ удз Iэрамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.5017.00 «Макъамэр макъамэм кIэлъыкIуэу»
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр»
 • 18.3018.33 «Псэр щытынш щIыпIэ»
 • 18.3319.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Махуэку, гъатхэпэм и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Музыкэ театрым и солистхэм я концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «Зи чэзу дыдэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.3012.45 «Зы уэрэдым и хъыбар». Журтубаев М. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4513.00 Къущхьэунэ Алексей. «Насып нал» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.40 «Зэманым и лъэужьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.4014.00 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.2516.45 «КъежьапIэ». Балъкъэр драмэ театрыр. ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Командная строка»
 • 18.3519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • Мэрем, гъатхэпэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.257.45 ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ. «ИкIи дыхьэшхэнщ икIи дыхьэгъщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «Усыгъэм и толъкъунхэм». Байтуганов И. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «Винил-кафе»
 • 12.3012.45 «ЗэныбжьэгъуитI» адыгэ таурыхъыр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4513.00 «ЦIыхубэ уэрэдым и псынэ». Отаров Омар (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.40 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр»
 • 13.4014.00 «Таурыхъхэм я дунейм». Ольмезов Мурадин (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 24
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 12.1012.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.2512.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4013.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» концертыр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 25
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу» ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу. «Си Хэку — си уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.40 Шортэн Аскэрбий. «Бдзэжьейр шэм хэсу хэт илъэгъуа?» радиоинсценировкэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4013.00 Тубей Артур. «Уэрэду си деж къэгъэзэж» концертыр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур — нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур — нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Махуэку, гъатхэпэм и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Гуапагъэмрэ уахътыншагъэмрэ ятеухуауэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ»
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «Гуапагъэмрэ уахътыншагъэмрэ ятеухуауэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 24
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ»
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ»
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)