ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэ гъатхэпэм и 8-м ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

2018-03-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубз лъапIэхэ!
  • Мы гъатхэ махуэшхуэ гъуэзэджэм дэ цIыхубзхэм захудогъазэ псалъэ гуапэхэмрэ IэфIхэмкIэ, я дахагъэр доIэт, лъагъуныгъэ псалъэхэр яжыдоIэ, пщIэ, фIыщIэ яхудощI я псэм и хуабагъэм, я зэпIэзэрытыныгъэм, гущIэгъу зэрахэлъым папщIэ. Фэ гъащIэр тыгъэ фощI, унагъуэм и жьэгур фохъумэ, дунейм фIымрэ зэгурыIуэныгъэмрэ щывогъэбагъуэ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубзхэм мыхьэнэшхуэ щаIэщ ди республикэм и зыужьыныгъэм, ехъулIэныгъэ инхэр щызрагъэгъуэт экономикэм, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм, узыншагъэр хъумэным, щэнхабзэм, къэрал управленэм. Республикэм пщIэшхуэ хуещI абыхэм я зэфIэкIым, Iуэхухэр гъуэзэджэу зэрызэрахьэм, гъащIэм увыпIэ жыджэр зэрыщаIыгъым. Махуэ къэс яIэ къалэнхэм къыдэ-кIуэу, ди цIыхубзхэр сыт щыгъуи къонэ гуакIуэу, щэныфIэу, удэзыхьэхыу.
  • Къыщырехъу фи гъащIэм насыпрэ гуфIэгъуэрэ къыфхуэзыхьын Iуэхугъуэ куэд.
  • Узыншагъэ быдэ, мамырыгъэ, зэIузэпэщыныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.