ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъабжьэ быдэ

2018-03-08

 • «Нейрохирургием нэгъуэщIым и гъащIэм ухуэсакъыу уегъасэ. КъыбгуроIуэ асыхьэтым ар уэ куэдкIэ уэлъытауэ зэрыщытыр. Щыуагъэ зэрыпIэщIэмыкIынум зыкIи шэч къытумыхьэу операцэм укIуэн хуейщ», — жеIэ Москва къалэ Узыншагъэр хъумэнымкIэ и департаментым и штатым хэмыт сабий нейрохирург нэхъыщхьэ, ПIалъэ къызыхэкI мыхъуну сабий хирургиемрэ травматологиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым нейрохирургиемкIэ и къудамэм и унафэщI, Сабий нейрохирургхэм я Евразие зэгухьэныгъэм и президент, «Нейрохирургия и неврология детского возраста» журналым и редколлегием хэт, «ПщIэмрэ щIыхьымрэ папщIэ» дунейпсо Дыщэ Арт орденыр зрата Семэн Жаннэ БетIал и пхъур.
 •  
 • Лэжьыгъэ IуэхукIэ Семэным ирихьэлIа дэтхэнэ зыми къыбжиIэфынущ ар зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI дохутыр Iэзэу зэрыщытыр. ЦIыху гъащIэмкIэ жэуаплыныгъэ нэс зыхь Жаннэ сытым дежи и щIэныгъэм, Iэзагъэм зэрыхигъэхъуэным хущIокъу.
 • — Дохутыр сыхъуным щIэхъуэпсыр си адэ-анэрт, ауэ иужьым сэри абы сыдихьэхащ, — жеIэ Семэным IэщIагъэр къызэрыхихам и гугъу щищI- кIэ. — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ факультетым и етIуанэ курсым дыщIэсу лэжьыгъэ и пIалъэ къэтщIэн папщIэ Республикэ клиникэ сымаджэщым дагъэкIуащ. Мис абы щыгъуэ сэ хьэкъыу спхыкIат дохутыру сыщытыну сызэрыхуейр. ИкIи мурад бы- дэ сщIащ нейрохирург сыхъуну. ЩIэныгъэми лэжьыгъэми щысча япэ лъэбакъуэхэм сытезыгъэгушхуар профессор Былымгъуэт Борисщ. Ещанэ курсыр къэзуха иужь, Республикэ клиникэ сымаджэщым нейрохирургиемкIэ и къудамэм медсестрауэ лэжьэн щыщIэздзащ.А зэманым къыхэсха IэщIагъэм и щэху куэд къэсщIащ.
 • Университет нэужьым Жаннэ и щIэныгъэм щыхигъэгъэхъуащ Москва щыIэ Бурденкэ Николай и цIэр зезыхьэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым. Зэхихымрэ илъагъу псомрэ зыфIэгъэщIэгъуэн хъыджэбзыр и IэщIагъэм теухуауэ нэхъыбэ къызэрищIэнум хущIэкъуу щыIащ а институтым. Абы къыщIиха щIэныгъэр лъабжьэ быдэ зэрыхуэхъуар куэдрэ жеIэ икIи институтым щигъэкIуа илъэсхэр гуапэу игу къегъэкIыж.
 • — Бурденкэ и цIэр зезыхьэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым сыкъызэращтар си дежкIэ ехъулIэныгъэш-хуэт, — къыпещэ Жаннэ. — Урысей медицинэм и IэщIагъэлI пажэхэм сахэхуат. Куэд къыщысщIащ сэ абыхэм я деж. Си кандидат, доктор диссертацэхэр щыстхым щIэныгъэ унафэщIу сиIащ а институтым и директор, дуней псом щыцIэрыIуэ нейрохирург Коновалов Александр. Абы операцэ щищIкIэ укIэлъып- лъыныр гухэхъуэт, апхуэдизкIэ удихьэхырт и IэбэкIэми. Коноваловым ищI операцэ хьэлъэхэм хуэдэ зыхузэфIэкI куэд къэралым искъым. Профессорым дэслъэгъуа Iэзагъэр, зэфэкIыр гъуазэ схуэхъуащ.
 • Зыпэрыт Iуэхури зыхэт гупри сыт хуэдизу игу ирихьми, ПIалъэ къызыхэкI мыхъуну сабий хирургиемрэ травматологиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым щрагъэблагъэм, Семэным и IэнатIэр ихъуэжащ. Жаннэ а институт цIэрыIуэм зэрырагъэблэгъар и Iэзагъэр къызэралъытэм и нэщэнэщ. Илъэс зыбжанэ хъуауэ ар а IуэхущIапIэм нейрохирургиемкIэ и къудамэм и унафэщIу мэлажьэ.
 • — Дохутыр цIэрыIуэ Рошаль Лео- нид сыдэлэжьэну Iэмал зэрызгъуэтамкIэ Тхьэм фIыщIэ хузощI, — къыхегъэщ Жаннэ. — Iэзагъышхуэ зыхэлъ дохутыру зэрыщытым къищынэмыщIауэ, ар икъукIэ цIыху пэжщ, гуапэщ икIи шынэ зымыщIэщ. Ди институтыр сабийхэм дэIэпыкъуэгъу псынщIэ щагъуэт IуэхущIапIэщ. Ди къалэн нэхъыщхьэр зи щхьэкуцIым сэкъат игъуэта цIыкIухэм псынщIэу ди Iэзэгъуэр ялъыдгъэсэнырщ. Дакъикъэ къэс дыхуэхьэзыру щытын хуейщ зыгуэрым и гъащIэ къызэредгъэлыным.
 • Илъэс 30 хъуауэ зэгуэр къыхиха IэщIагъэм пэрытщ Жаннэ, сабийм я узыншагъэр зэтегъэувэжыным и гуащIэрэ и къарурэ хилъхьэу. Ар сытым дежи хущIокъу зыпэрыт Iуэхум щIэуэ къыхыхьэ псори псынщIэу къызэрищIэнум, апхуэдэуи езым и щIэныгъэмкIэ, лэжьыгъэ и пIалъэ- кIэ дохутыр IэщIагъэр къыхэзыха- хэм ядэгуашэу щытщ. Ар и къызэгъэпэщакIуэщ илъэс къэс екIуэкI «Восстановление поврежденного мозга у детей» дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференцым, къищынэмыщIауэ, сабий нейрохирургиемкIэ IэщIагъэлIхэм я Iэзагъэм щыхагъахъуэ зэхыхьэхэр щIэх-щIэхыурэ ирегъэкIуэкI. Семэным и Iэдакъэм къыщIэкIащ щIэныгъэ лэжьыгъэу 200-м щIигъу, абыхэм ящыщу 50-м нэблагъэр дунейпсо медицинэ журнал цIэрыIуэхэм къытрадзащ.
 • Семэн Жаннэ щIэх-щIэхыурэ къокIуэж щалъхуа щIыналъэм. Абы зэрыжиIэмкIэ, нэсу зыщигъэпсэхур Налшыкщ. «Дэнэ дыкъыщыщIидзами, псэр здэщыIэрщ унэр, — жеIэ Жаннэ. — Сэри си псэм и хэщIапIэр сыкъыщалъхуа щIыпIэрщ».
 • ЩхьэщэмыщI Изэ.