ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-03-08

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Къуршым ис къуажэм щекIуэкI махуэшхуэ». КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Тхыдэр къэзыгъэлъагъуэ». Хъуажь Нэрмин (Тырку) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Лъэпкъым и набдзэ». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, драматург КъардэнгъущI Зыра-мыку къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Художественнэ гимнастикэмкIэ турнир зэIухам къратыкI репортаж (12+)
 • 17.45 Макъамэ нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.30 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.40 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.50 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 21.00 «Си гукъэкIыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ артист ШэджыхьэщIэ Аслъэнбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Гъубж, гъатхэпэм и 13
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «ЩIымахуэр идогъэжьэж» (12+)
 • 6.40 Теппеев Алим. «Прунж самэ цIыкIуищ». Литературэ къеджэныгъэхэр (12+)
 • 7.10 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «ЦIыхубзыр дунейм и дыгъэщ». Шэджэм щIына- лъэм Бзылъхугъэхэм я советым и пашэ Вэрокъуэ Ларисэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Си гукъэкIыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ артист ШэджыхьэщIэ Аслъэнбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Бэйбики» (6+)
 • 17.00 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (12+)
 • 17.30 «Тхьэм и унэм ухуэзышэ гъуэгу» (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Иллазаров Исай (12+)
 • 20.00 «Адыгэбзэ». УсакIуэ Бещтокъуэ Хьэбас. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 21.00 «ГукъэкIыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Алтуевэ Зое и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 14
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Адыгэбзэ». УсакIуэ Бещтокъуэ Хьэбас. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ГукъэкIыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Алтуевэ Зое и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Гухэлъ макъамэхэр». Лирикэ концерт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (12+)
 • 9.10 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «Бэйбики» (6+)
 • 17.30 «ЩIэдзапIэ». Мизиев Мурадин (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Футбол-07» (12+)
 • 18.15 «49нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Ушанев Сергей (12+)
 • 19.55 «Адыгэбзэ». УсакIуэ Бештокъуэ Хьэбас. ЕтIуанэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.40 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 21.00 «Зэпэджэж лъэхъэнэхэр». Малкандуевэ Любэ (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Махуэку, гъатхэпэм и 15
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Адыгэбзэ». УсакIуэ Бещтокъуэ Хьэбас. ЕтIуанэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Бэйбики» (6+)
 • 7.05 «Зэпэджэж лъэхъэнэхэр» Малкандуевэ Любэ (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «ЩIэдзапIэ». Мизиев Мурадин (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.45 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 17.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «ГъащIэм схухиша гъуэгу». ЦIыпIынэ Цацэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Сыйрэт лъэмыжыр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.40 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.50 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.56 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 21.05 «ТВ — галерее». ТЮЗ-м и унафэщI Нало Аскэр (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Мэрем, гъатхэпэм и 16
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Сыйрэт лъэмыжыр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ТВ — галерее». ТЮЗ-м и унафэщI Нало Аскэр (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 8.20 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «ГъащIэм схухиша гъуэгу». ЦIыпIынэ Цацэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.25 «Лъэужь мыкIуэдыж». УсакIуэ Гъубжокъуэ Лиуан и фэеплъ пшыхь (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Гум и макъамэ». КъШР-м щIыхь зиIэ и артист, пшынауэ Салпагаров Ислъам (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.30 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.40 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.50 Гъатхэпэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах
 • 20.55 Генерал-майор Бахъсэн Хьэсанш теухуа «Служение человечеству» тхылъыр утыку кърахьэ (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 •  
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 6.35 Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал инсти-тутым и «Sunrise» уэрэджыIакIуэ гупыр (12+)
 • 7.10 «Гум и макъамэ». КъШР-м щIыхь зиIэ и артист, пшынауэ Салпагаров Ислъам (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Лъэужь мыкIуэдыж». УсакIуэ Гъубжокъуэ Лиуан и фэеплъ пшыхь (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым стIолыщхьэ теннисымкIэ и чемпионатым къратыкI репортаж (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.10 «ЕгъэджакIуэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ ДыщэкI Марие (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 Сурэттех Дзасэжь Фася и гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Спортым и лъагапIэхэм хуокIуэ» (12+)
 • 19.25 «Адэжь лъапсэ». Таукеновхэ я унагъуэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.55 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.10 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 20.35 «ГъащIэ гъуэмылэ». Адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэзы-хьэсыж, лъэпкъ уэрэдыжьхэр зыгъэзащIэ БатIитIэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Псынэм деж». Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист Апэнэс Астемыр и концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 •  
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 18
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 Сурэттех Дзасэжь Фася и гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 6.35 «ГъащIэ гъуэмылэ». Адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэзыхьэ- сыж, лъэпкъ уэрэдыжьхэр зыгъэзащIэ БатIитIэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Псынэм деж». Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист Апэнэс Астемыр и концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 7.45 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 8.10 «Адэжь лъапсэ». Таукеновхэ я унагъуэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.55 Мультфильм (6+)
 • 16.20 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.40 «Илъэсым и студент». ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институт (12+)
 • 17.10 «Дызэгъусэм дынасыпыфIэщ» (16+)
 • 18.00 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.45 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Щэнхабзэм и жьэгу». Хьэмидей къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Псынэм деж». Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист Апэнэс Астемыр и концерт. КIэухыр (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 •  
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 12
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.15 Хэхыныгъэ — 2018
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Гъубж, гъатхэпэм и 13
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.15 Хэхыныгъэ — 2018
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 14
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.15 Хэхыныгъэ — 2018
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Махуэку, гъатхэпэм и 15
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.15 Хэхыныгъэ — 2018
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Мэрем, гъатхэпэм и 16
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.15 Хэхыныгъэ — 2018
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 17
 • 8.00, 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Ц1ыхумрэ зэманымрэ» (12+)
 • 8.50 «Фэр папщIэ, бзылъхугъэхэ». Концерт (12+)
 •  
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 18
 • 8.45 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •   
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и радио
 •  Блыщхьэ, гъатхэпэм и 12
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.157.17.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.17.308.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1010.13.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.13.3010.16.00 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.16.0010.21.00 ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2110.30 Усыгъэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1512.18 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1812.45 «Анэдэлъхубзэр зыгъэIурыщIэ». Шахмурзаев Сэхьид
 • 12.4513.00 «Адэхэм я хэку». Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.28 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 13.2814.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 16.2516.28 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 16.2817.00 «Адыгэ уэрэдхэмрэ ахэр зыхъумэхэмрэ» циклым щыщ. КъардэнгъущI Зырамыку (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 18.3519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 20.1020.40 Хэхыныгъэхэр — 2018
 •  
 • Гъубж, гъатхэпэм и 13
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.157.17.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.17.308.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1010.13.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.13.3010.16.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.16.3010.21.30 ХъыбарыщIэхэр
 • 10.21.3010.30 Лъэпкъ макъамэ зыгъэзащIэ гуп (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1512.18 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1812.40 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4013.00 Мечиев Кязим. «ТIэхьиррэ Зухрарэ». Поэмэ. Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.28 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 13.2813.45 «Мыхьэ нэхъыщхьэ зиIэ псалъэмакъ»
 • 13.4514.00 Мечиев Кязим. «ТIэхьиррэ Зухрарэ». Поэмэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.28 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 16.27.3016.45 Уэтэр МуIэед «Уэращ сэ си гуфIэгъуэр»
 • 16.2816.45 Адыгэ тхыбзэм и махуэ (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Макъ жьгъырухэр». Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Усыгъэм и дакъикъэхэр
 • 18.3018.34 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 18.3519.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.1020.40 Хэхыныгъэхэр — 2018
 •  
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 14
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.157.18 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.188.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1010.13.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.13.3010.16.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.16.3010.21.30 ХъыбарыщIэхэр
 • 10.21.3010.30 Усыгъэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1512.18 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1812. 35 «Гъуэгу тетхэм я радио»
 • 12. 3512.45 Литературэ къеджэныгъэхэр. Мэзыхьэ Борис (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4513.00 «Фэр папщIэ». Концерт. Текуев Амур (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.28 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 13.2814.00 «Фэр папщIэ» концерт. Эфир занщIэ
 • 16.2516.28 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 16.2816.50 КIыщокъуэ Алим. «ГущIэгъу». РадиоIуэтэж (адыгэбзэкIэ)
 • 16.5017.00 «Макъамэхэр»
 • 18.2518.30 «ТыншыпIэ»
 • 18.3018.34 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 18.3419.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.1020.40 Хэхыныгъэхэр — 2018
 •  
 • Махуэку, гъатхэпэм и 15
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.157.19 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.198.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1010.13.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.13.3010.17.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.17.3010.22.30 ХъыбарыщIэхэр
 • 10.22.3010.30 «Командная строка»
 • 12.1012.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1512.19 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1912.35 «И чэзу дыдэщ»
 • 12.3512.48 Мэремыкъуэ Хъусен. «Уэрэд вжесIэнщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4813.00 «ХъыбарIуатэм и пхъуантэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.27.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 13.2813.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 Тхьэгъэзит Зубр. «Ныбжьэгъум теухуа балладэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.2516.28 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 16.2816.45 «Къэрэшейм и уэрэджыIакIуэ». Семёнов Исмэхьил теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Усыгъэм и дакъикъэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.34 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 18.3419.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.1020.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 •  
 • Мэрем, гъатхэпэм и 16
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):7. 10, 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.107.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.157.19 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 7.197.32 ХъыбарыщIэхэр
 • 7.327.35 «ТыншыпIэ»
 • 7.35-7.45 Гъут Iэдэм. «Дэбагъуэ Iущым и хъыбархэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 70-80 гъэхэм радиом къита уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.1010.13.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.13.3010.17.30 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 10.17.3010.22.30 ХъыбарыщIэхэр
 • 10.22.3010.30 «Микрофоныр сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1012.15 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1512.19 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 12.1912.35 «Винил-кафе» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.35-12.47 «Гъатхэ макъамэхэр». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4713.00 Зумакуловэ Танзиля. «Мывэм тещIыхьа удз гъэгъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.29 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 13.2913.40 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр»
 • 13.4014.00 (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.29 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 16.2916.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.34 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 18.3419.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.1020.17 Хэхыныгъэхэр — 2018
 • 20.1720.28 Литературэ къеджэныгъэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.2820.40 Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 17
 • 10.1011.00 «Кавказ пшэплъхэр»
 • 12.1012.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.2512.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.4013.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 18
 • 10.1010.20 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2510.45 ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ. «ЩакIуэхэр». ГушыIэ рассказ (адыгэбзэкIэ)
 • 10.4511.00 ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.10-13.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Яхьяев М. «Фызабэ къыдолъыхъуэ». Радиоспектакль (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 12
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — Гъатхэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах. ПщIэншэу ират эфир зэман.
 • 18.40 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спортым теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 13
 • «ХъыбарыщIэхэр»:
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»:
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — Гъатхэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах. ПщIэншэу ират эфир зэман.
 • 18.40 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 14
 • Сыхьэтыр 2.00-м щыщ1эдзауэ 5.45 пщ1ондэ лажьэркъым
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — Жаншэрхъ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — Гъатхэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах. ПщIэншэу ират эфир зэман.
 • 18.40 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.002.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • Махуэку, гъатхэпэм и 15
 • «ХъыбарыщIэхэр»:
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»:
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21. 00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэ дахэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр»
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр
 • 16.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — Гъатхэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах. ПщIэншэу ират эфир зэман.
 • 18.40 — «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 16
 • «ХъыбарыщIэхэр»:
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»:
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — Гъатхэм и 18-м Урысейм и Президентыр хах. ПщIэншэу ират эфир зэман.
 • 18.40 — «Сабиигъуэм и дуней» (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 17
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 18
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр:
 • 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)