ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къулъкъужын Ищхъэрэ щрагъажьэ

2018-03-07

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща «Анэдэлъхубзэм теухуа Iуэху еплъыкIэхэр», «Адыгэ хабзэ» проектхэр Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щрагъэжьащ
 •  
 • ЗэIущIэм кърихьэлIат КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщI Гугъуэтыж Ахьмэд, палатэм щIэблэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ и комиссэм и унафэщI Iэрэмысэ Тимур, «Шэрджэс ренессанс» жыла-гъуэ зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэу Жылэгъащтэ Хьэчимрэ ТхьэкIумащIэ Тимуррэ, Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм и Iэтащхьэ ПщыхьэщIэ Руслан, къуажэдэс нэхъыжь Бабыгуей Сосрыкъуэ, Къэбэрдей шууей хасэм и тхьэмадэ Къудей Аслъэн, къуажэм дэт курыт еджапIищым я унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр, еджакIуэ цIыкIухэр.
 • ЗэIущIэр езыгъэкIуэкI Жылэгъащтэ Хьэчим къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ ирахьэжьа Iуэхухэм я мурад нэхъыщхьэр я анэдэлъхубзэм гулъытэ хэха хуащIу, хэкупсэу, я хабзэр IэщIыб ямыщIу, абы къемызэгъ ямылэжьу къыдэкIуэтей щIэблэр къэгъэтэджыныр арауэ зэрыщытыр. Пшыхьыр зэраубзыхуну щIыкIэм яхутепсэлъыхьа нэужь, абы псалъэ иритащ Гугъуэтыж Ахьмэд. ФIэхъус гуапэкIэ захуигъэза, къызытекIухьа Iуэхум мащIэу и гугъу ищIа нэужь, абы жиIащ:
 •  — Ди хэку дыщисыжкIэ, ди бзэкIэ дыпсэлъэну Iэмал, хуитыныгъэ дыщиIэкIэ, ар сыт къэбгъэсэбэп щIэмыхъур? Хэт зэран къытхуэхъур? Дэ къэдгъэсэбэпыну зэдмыпэсыж ди анэдэльхубзэм нэхърэ нэхъыфIыр дэтхэнэ бзэра? Дэ зедмыхьэж хабзэхэм нэхърэ нэхъ дахэ зиIэр сыт хуэдэ лъэпкъра? Уэра- мым, IуэхущIапIэхэм адыгэбзэ-кIэ ущыпсалъэмэ, къыпщы- дыхьэшхыу, къыпщIэнакIэу куэд- рэ гу лъыботэ. Къыбдалъхуа бзэмкIэ Iуэху зепхьэныр емы-
 • кIукъым, атIэ ар Iумпэм пщIыныр нэхъ къемызэгъщ. Фыкъызыхуезджэр зыщ, дыкъызыхэкIар тщымыгъупщэу, ди нэхъыжьыфIхэм къытхуагъэна хабзэ дахэхэр зетхьэу, абыхэм пщIэ яхуэтщIу, тлъытэу, дахуэфащэу, ди анэдэлъхубзэр тIурылъу дызэгурыIуэу дывгъэпсэу. Дэ зедмыхьэжмэ, къэдмыгъэщIэрэщIэжмэ, ди фIыр хэкIуэдэжыну фIэкIа, зыми къытхуиIэтынукъым.
 • УкъызыхэкIа лъэпкъым пщIэ хуэпщIын, плъытэн зэрыхуейм, къыбдалъхуа бзэм нэхърэ нэхъ лъапIэ мы дунейм зэрытемы-тым, нэгъуэщI куэдми яхутепсэлъыхьащ пэшым щIэсхэм Къудей Аслъэн.
 • — Иджыпсту дызэрыт зэманым интернеткIэ, телевизоркIэ хабзэ мыхъумыщIэ куэд долъагъу, ди жагъуэ зэрыхъунщи, дыхуейми дыхуэмейми, ахэр къыткIэропщIэри, ди гъащIэм хэпща мэхъу икIи зэран къытхуохъу. Ди бзэм, хабзэ дахэхэм куэд щыгъуазэщ, ар зи фIыгъэри дэракъым, атIэ ди япэ ита нэхъыжьыфIхэращ. АтIэ абыхэм тхузэрагъэпэщар хэдмыгъэкIуэдэжу зедвгъэхьэ, — жиIащ абы.
 • Къэпсэлъахэм яхэтащ ТхьэкIумащIэ Тимури. Куэд дихьэ- хауэ едэIуащ «Адыгэ» фIэщыгъэр тету абы иIыгъ пхъуантэ цIыкIум трижыIыхьа псалъэ- хэм. Адыгагъэр нобэкIэ зыхэтлъагъуэ хьэл-щэныфIхэр зытет-ха къупщхьэ цIыкIухэр къыдихыурэ абы дэтхэнэми къикIыр къазэрыгурыIуэр жригъэIащ еджакIуэхэм, а хьэл-щэнхэм ящыщ яхэмылъмэ, зыхамылъхьэмэ, кърикIуэнухэми тригъэпсэлъыхьащ.
 • Зэхуэсыр нэхъ гукъинэж ящыхъун папщIэ гукъыдэж зиIэ цIыкIухэр утыкум кърагъэблагъэри, усэ кърагъэджащ, тыгъэкIи яхуэупсахэщ.
 • Иужьрейуэ къэпсэлъа, къуажэм и тхьэмадэ ПщыхьэщIэ Руслан фIыщIэшхуэ яхуищIащ зэIущIэр къызэзыгъэпэщахэми къекIуэлIахэми икIи мыпхуэдэ Iуэхухэм сыт щыгъуи гулъытэшхуэ зэрыхуащIым, щIэх-щIэхыурэ зэхыхьэхэр, пшыхьхэр зэрырагъэкIуэкIым щыгъуазэ ищIащ хьэщIэхэр. КъыдэкIуэтей щIэблэм я къэкIуэныр дахэ хъун, адыгэгуу, хэкупсэу къэгъэхъун папщIэ абыхэм драгъэкIуэкIыну я мурад лэжьыгъэхэми яхутепсэлъыхьащ.
 • ЗэIущIэм и кIэухым ирихьэ- лIэу фIыщIэ, щытхъу тхылъхэр хуагъэфэщащ мы Iуэхум жыджэру хэта, екIуэкIынымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуахэу къуажэм и Iэтащхьэ ПщыхьэщIэ Руслан, курыт школхэм я унафэщIхэу Нартокъуэ Беслъэн, Нэхущ Светланэ, ПщыукI Маринэ, Нэхущ Залинэ сымэ.
 • Ди гугъэщ нэхъыжьхэм ирагъэкIуэкIа псалъэмакъыр, ягъэлъэгъуа щапхъэ дахэхэр къекIуэлIахэм зытIэкIукIэ нэхъ мыхъуми я гум етIыркъауэ. Адыгэпсэ Iуту дунейм зы цIыху тетыху, адыгэбзэр зэрыбзэрэбзэнур, бзэр къэбгъэсэбэпыху, хабзэри зэрызепхьэнур, хабзэр зепхьэху, лъэпкъыр зэрыщыIэнур иджыри зэ хьэкъыу япхыкIауэ еджакIуэ цIыкIухэр зэбгрыкIыжащ.
 •  
 • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.